Xuất hóa đơn điện tử ở đâu? – Mẫu văn bản

Xuất hóa đơn điện tử ở đâu?

Với việc ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC, rất nhiều các thông tin liên quan đến hóa đơn điện tử, đặc biệt là vấn đề xuất hóa đơn điện tử đã được chỉnh lý, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người câu hỏi cần vào đâu để xuất hóa đơn điện tử? Mời bạn đọc theo dõi nội dung trình bày sau đây của LVN Group.

Vào đâu để xuất hóa đơn điện tử

1. Cơ sở pháp lý

Nguyên tắc xuất hóa đơn điện tử dựa trên cơ sở các văn bản pháp luật sau đây:

 • Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
 • Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về việc quy định về hóa đơn, chứng từ.
 • Thông tư số 88/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ tài chính, sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một só điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về Hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về chứng từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

2. Các nguyên tắc khi thực hiện xuất hóa đơn điện tử

Khi thực hiện xuất hóa đơn điện tử, 3 nguyên tắc cần thiết mà các doanh nghiệp cần phải lưu ý, đó là:

 • Nguyên tắc xuất hóa đơn GTGT
 • Nguyên tắc quy định các tiêu thức trên hóa đơn điện tử
 • Nguyên tắc xử lý khi hóa đơn điện tử bị xuất sai

Nguyên tắc xuất hóa đơn GTGT

Trong quá trình sản xuất, phân phối, tiêu dùng và cung ứng hàng hóa, dịch vụ, phần thuế làm tăng thêm giá trị sản phẩm sẽ được ghi vào loại hóa đơn được gọi là hóa đơn giá trị gia tăng và đóng vào Ngân sách Nhà nước.

Những nguyên tắc cần phải tuân thủ khi thực hiện lập hóa đơn giá trị gia tăng, đó là:

 • Phải phản ánh đúng nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh trên nội dung hóa đơn;
 • Chỉ xuất hóa đơn điện tử với danh mục ngành hàng đã được doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bởi Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền;
 • Phải ghi đúng mức thuế suất theo hướng dẫn của Bộ Tài chính khi xuất hóa đơn;
 • Phải ghi rõ “Người mua không lấy hóa đơn” trong trường hợp người mua không lấy hóa đơn;
 • Phải ghi trọn vẹn, rõ ràng, chính xác các nội dung trong hóa đơn điện tử: danh mục hàng hóa, dịch vụ theo đúng chứng từ như hợp đồng kinh tế, biên bản giao hàng, biên bản nghiệm thu,…

Các tiêu thức trên hóa đơn điện tử

Căn cứ vào Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, khi tiến hành xuất hóa đơn điện tử cần đảm bảo trọn vẹn những thông tin dưới đây để xác định tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn:

 1. Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn;
 2. Tên liên hóa đơn áp dụng đối với hóa đơn do đơn vị thuế đặt in thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;
 3. Số hóa đơn;
 4. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
 5. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;
 6. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền không có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng;
 7. Chữ ký của người bán, chữ ký của người mua;
 8. Thời điểm lập hóa đơn;
 9. Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử;
 10. Mã của đơn vị thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của đơn vị thuế;
 11. Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có) và các nội dung liên quan (nếu có);
 12. Tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn đối với hóa đơn do đơn vị thuế đặt in;
 13. Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn.

Cách xử lý các hóa đơn điện tử bị xuất sai

Có 3 cách xử lý hóa đơn điện tử khi phát hiện có sai sót:

 • Hủy bỏ hóa đơn
 • Điều chỉnh hóa đơn
 • Thay thế hóa đơn

Người dùng sẽ thực hiện hủy bỏ hóa đơn điện tử trong trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử bị xuất sai, đã gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hoặc đã giao hàng nhưng chưa kê khai thuế. Sau đó, người bán tiến hành lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã hủy.

* Lưu ý: Trên hóa đơn được xuất lại, phải có dòng chữ “hóa đơn thay thế cho số hóa đơn…” kèm theo ký hiệu, ngày ký, ngày gửi.

Với trường hợp điều chỉnh hóa đơn, cách này sẽ được áp dụng khi hóa đơn điện tử bị xuất sai, đã gửi cho người mua và thực hiện kê khai thuế. Cả hai bên tiến hành làm văn bản thỏa thuận điều chỉnh sai sót và ký.

3. Những điểm cần lưu ý khi tiến hành xuất hóa đơn điện tử

Những điểm cần lưu ý khi tiến hành xuất hóa đơn điện tử cho khách lẻ không lấy hóa đơn

Khi thực hiện bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, các khách hàng là cá nhân, khách hàng lẻ thường có xu hướng không lấy hóa đơn. Do đó, kế toán thường lựa chọn phương pháp xuất gộp thành một hóa đơn điện tử vào cuối ngày hoặc cuối tháng.

Tuy nhiên, kể từ ngày 01/11/2020, theo hướng dẫn, 100% các doanh nghiệp trên cả nước đều bắt buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử. Do đó, hóa đơn giấy sẽ chính thức bị loại bỏ, thay vào đó là chuyển sang hóa đơn điện tử. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các quy định về hóa đơn giấy sẽ chính thức hết hiệu lực.

Căn cứ vào những quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa gửi tới dịch vụ, những lưu ý khi tiến hành xuất hóa đơn điện tử bao gồm:

 • Không phân biệt giá trị hàng hóa, dịch vụ từng lần, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh) khi thực hiện việc bán hàng hóa và gửi tới dịch vụ cho người mua phải tiến hành xuất hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của đơn vị thuế.
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của đơn vị thuế khi bán hàng hóa, gửi tới dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, gửi tới dịch vụ.

Vì vậy, từ ngày 01/11/2020, mặc dù người mua có nhu cầu lấy hóa đơn được không thì người bán đều phải thực hiện việc xuất hóa đơn điện tử.

Những điểm cần lưu ý khi tiến hành xuất hóa đơn điện tử theo hợp đồng

Về thời gian lập hóa đơn:

– Đối với doanh nghiệp bán hàng hóa: Thời điểm lập hóa đơn theo hợp đồng sẽ là thời gian bên bán chuyển giao quyền sở hữu và quyền sử dụng hàng hóa cho bên mua, không phân biệt là đã thu tiền hay chưa.

– Đối với doanh nghiệp gửi tới dịch vụ: Thời điểm lập hóa đơn theo hợp đồng sẽ là thời gian bên bán hoàn tất việc cung ứng cho bên mua, đã lập hóa đơn gửi tới dịch vụ và không phân biệt là đã thu tiền hay chưa.

Về nguyên tắc lập hóa đơn:

Hóa đơn điện tử theo hợp đồng phải chứa trọn vẹn các nội dung cơ bản như hóa đơn điện tử.

Trên đây là những thông tin LVN Group muốn chia sẻ đến bạn đọc về vào đâu để xuất hóa đơn điện tử. Trong quá trình nghiên cứu, nếu quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về nội dung trình bày hay cần hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và trả lời.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191