Phụ cấp chức vụ có đóng BHXH không?

Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay là chế độ hậu điều chỉnh đối với công chức, viên chức công tác trong bộ máy nhà nước. Bởi, theo hướng dẫn hiện hành, mức lương của lãnh đạo, công chức, viên chức trong các đơn vị nhà nước khá thấp nên phụ cấp là vấn đề được nhiều người quan tâm. Phụ cấp như một phần nho nhỏ mà nhà nước đề ra để hỗ trợ cho các công chức, viên chức. Vậy thì khoản phụ cấp chức vụ có đóng BHXH được không? Hãy cùng LVN Group tìm hiểu nội dung chi tiết về quy định này trong bài viết dưới đây.

Phụ cấp chức vụ có đóng BHXH theo hướng dẫn năm 2023?

Phụ cấp chức vụ là phụ cấp lương cho công chức, viên chức quản lý sự nghiệp,… thực hiện các hoạt động chuyên môn và giữ các chức vụ quản lý nhưng chỉ nhận lương. Trường hợp người lao động giữ chức vụ trong ngành công vụ và được tăng lương sau khi được nâng lương thì không được hưởng phụ cấp chức vụ. Đối với người lao động hợp đồng, hai điều khoản này có thể luôn được áp dụng đồng thời, tùy theo thỏa thuận của các bên. Phụ cấp chức vụ được trả trong cùng một kỳ lương hàng tháng và được tính theo mức lương tối thiểu và hệ số phụ cấp hoặc theo thỏa thuận giữa các bên. Yếu tố phân bổ bao gồm nhiều cấp độ khác nhau, cao thấp tùy theo chức danh, loại hình, cấp đơn vị, hạng công ty.

Căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 6 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 quy định như sau:

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc theo hướng dẫn tại Điều 89 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

1. Tiền lương do Nhà nước quy định

1.1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại điểm này bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu theo hướng dẫn của pháp luật về tiền lương.

1.2. Người lao động quy định tại Điểm 1.6 Khoản 1 Điều 4 thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương cơ sở (Việt Nam đồng).

Vì vậy, theo hướng dẫn trên của pháp luật có thể hiểu rằng phụ cấp chức vụ phải được đóng bảo hiểm xã hội.

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của công chức viên chức do đơn vị quyết định thế nào?

Để nhằm bảo đảm đủ số lượng, không dư thừa chuyên gia, công chức ở một số đơn vị ở địa phương, giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước. Ngoài việc hỗ trợ, động viên tinh thần công tác, ngoài lương hàng tháng, những người giữ chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị nhà nước sẽ được trợ cấp phụ cấp chức vụ. Phụ cấp chức vụ được trả định kỳ cùng thời gian với tiền lương tháng, được tính theo hệ số lương và phụ cấp tối thiểu hoặc do các bên thỏa thuận và được tính vào bảo hiểm xã hội.

Căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 6 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 như sau:

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc theo hướng dẫn tại Điều 89 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

2. Tiền lương do đơn vị quyết định

2.1. Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về HĐLĐ, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

Phụ cấp lương theo hướng dẫn tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ chưa được tính đến hoặc tính chưa trọn vẹn như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

2.2. Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo hướng dẫn tại Điểm 2.1 Khoản này và các khoản bổ sung khác theo hướng dẫn tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

2.3. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo hướng dẫn tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

2.4. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP là tiền lương do doanh nghiệp quyết định, trừ viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP là tiền lương do đại hội thành viên quyết định.

2.5. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người uỷ quyền phần vốn nhà nước không chuyên trách tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước sau cổ phần hóa; công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là tiền lương theo chế độ tiền lương của đơn vị, tổ chức đang công tác trước khi được cử làm uỷ quyền phần vốn nhà nước.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người uỷ quyền phần vốn nhà nước chuyên trách tại các tập đoàn, tổng công ty, công ty là tiền lương theo chế độ tiền lương do tập đoàn, tổng công ty, công ty quyết định.

2.6. Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản này không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời gian đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

a) Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;

b) Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, công tác trong điều kiện lao động bình thường.

Theo đó, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của công chức viên chức do đơn vị quyết định thực hiện cụ thể chi tiết theo hướng dẫn trên.

Kiến nghị

Đội ngũ LVN Group, chuyên gia cùng chuyên viên, chuyên gia tư vấn hỗ trợ pháp lý với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, chúng tôi có cung cấp dịch vụ tư vấn luật dân sự LVN Group với phương châm “Đưa LVN Group đến ngay tầm tay bạn” chúng tôi đảm bảo với quý khách hàng sự UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN NGHIỆP.

Liên hệ ngay

Vấn đề “Phụ cấp chức vụ có đóng BHXH theo hướng dẫn năm 2023” đã được LVN Group trả lời câu hỏi ở bên trên. Với hệ thống công ty LVN Group chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi hay nhu cầu dịch vụ của quý khách hàng liên quan tới tư vấn hỗ trợ pháp lý về chi phí sang tên sổ đỏ. Với đội ngũ LVN Group, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 1900.0191

Mời bạn xem thêm

  • Tại sao không tra cứu được quá trình đóng BHXH?
  • Mức lương tối thiểu đóng BHXH cho người nước ngoài là bao nhiêu?
  • Tra cứu quá trình đóng BHXH không cần mã OTP thế nào?

Giải đáp có liên quan

Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc phải cao gấp bao nhiêu lần mức lương cơ sở?

Căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 6 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 như sau:
Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc theo hướng dẫn tại Điều 89 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:
Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều này cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở.

Các khoản thu nhập phải đóng Bảo hiểm xã hội?

Quy định đối với người lao động hưởng tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi gồm:
Tiền lương;
Phụ cấp lương theo hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư 47/ 2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa trọn vẹn;
Các khoản bổ sung khác theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Các khoản phụ cấp của người lao động bị tính vào khoản thu nhập phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Vì vậy, kể từ ngày 01/01/2018, các khoản phụ cấp của người lao động bị tính vào khoản thu nhập phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:
Phụ cấp chức vụ, chức danh;
Phụ cấp trách nhiệm;
Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
Phụ cấp thâm niên;
Phụ cấp khu vực;
Phụ cấp lưu động;
Phụ cấp thu hút
Các phụ cấp có tính chất tương tự.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com