Mẫu biên bản họp chi bộ mới nhất 2023 2023

Mẫu biên bản họp chi bộ mới nhất như thế nào? Khi có thắc mắc này, Quý độc giả có thể tham khảo nội dung bài viết của chúng tôi.

Để Quý độc giả có thêm thông tin tham khảo về Mẫu biên bản họp chi bộ mới nhất, chúng tôi thực hiện bài chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi nội dung:

Mẫu biên bản họp chi bộ là gì?

Mẫu biên bản họp chi bộ mới nhất là biểu mẫu bắt buộc phải được lập trong tất cả cuộc họp chi bộ, ghi lại toàn bộ tiến trình, nội dung cuộc họp cũng như những ý kiến, thảo luận, đóng góp của đảng viên nhằm xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Biên bản họp chi bộ sẽ do thư ký cuộc họp ghi chép lại, ghi lại các nội dung buổi họp chi bộ một cách chi tiết, cụ thể, chính xác và khách quan. Người viết biên bản cần ghi lại các nội dung một cách trung thực, không thêm bớt nội dung cũng như áp đặt cái nhìn phiến diện của bản thân vào biên bản cuộc họp.

Thư ký cuộc họp cùng chủ tọa cuộc họp chi bộ là những người chịu trách nhiệm chính về tính chính xác, đầy đủ trong các nội dung ghi chép các lại tại cuộc họp. Biên bản này ghi lại rất nhiều các nội dung, diễn biến liên quan đến cuộc họp, các ý kiến góp ý, tranh luận xung quanh các vấn đề được chủ tọa cuộc họp nếu ra.

Biên bản họp dùng trong các cơ sở Đảng chỉ được ghi chép lại một cách hoàn thiện, dễ hiểu nhất khi thư ký ghi biên bản ghi chép rõ ràng, rành mạch các nội dung đảm bảo đúng, đủ, chi tiết nhưng súc tính, có trọng tâm. Thư ký cuộc họp cần ghi lại toàn bộ các nội dung đó nhưng không ghi dàn trải, lan man, kể lể mà phải biết tóm tắt lại, nêu bật được nội dung của các ý kiến mà đảng viên tranh luận, đóng góp.

Khi nào soạn biên bản họp chi bộ?

Biên bản họp chi bộ là biên bản cần được lập sau mỗi cuộc họp chi bộ. Đây là mẫu biên bản cuộc họp có đầy đủ các nội dung như thời gian, địa điểm họp, báo cáo hoạt động của chi bộ và phương hướng hoạt động tương lai. 

Tham khảo Mẫu biên bản họp chi bộ mới nhất

Quý độc giả tham khảo Mẫu biên bản họp chi bộ mới nhất thông qua hai biểu mẫu dưới đây:

+ Mẫu biên bản họp chi bộ tháng

ĐẢNG ỦY………………………………………

CHI BỘ…………………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ

Tháng………/20……

Thời gian:……………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm:………………………………………………………………………………………………………

Thành phần: (Lưu ý có thể mời thêm Đảng ủy viên giám sát thì ghi cụ thể người giám sát).

Chủ tọa:…………………………………………………………………………………………………………

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Phần mở đầu

– Triển khai cho đảng viên đóng đảng phí tháng …../20/…….

– Chi bộ cử thư ký cuộc họp:……………………………………………………………………………..

– Thông báo tình hình đảng viên của Chi bộ dự họp: (ghi cụ thể đảng viên chính thức, dự bị; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý do vắng, ghi cụ thể lý do vắng mặt từng đồng chí vào biên bản).

– Đồng chí Bí thư thông qua chương trình của cuộc họp:

2. Phần nội dung:

2.1. Thông tin thời sự (ghi cụ thể đề mục, hay văn bản thông tin….).

2.2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết tháng trước (ghi cụ thể các nội dung. Phần này đồng chí ghi biên bản nên nói Bí thư đưa trước 01 bản dự thảo nghị quyết để ghi cho cụ thể).

-……………………………………………………………………………………………………………………

– Phần thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM: (Bí thư chi bộ Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tập thể, đảng viên, quần chúng tháng trước; biểu dương đảng viên, quần chúng tiên phong, gương mẫu có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời giáo dục, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm (nếu có). Sinh hoạt chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí minh trong tháng sinh hoạt).

-……………………………………………………………………………………………………………………..

– Bí thư thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên (nếu có) để chi bộ có biển pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiên quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

-……………………………………………………………………………………………………………………

– Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, bức xúc trước mắt để thực hiên trong tháng tới có nội dung chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng tiếp theo. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện.

-……………………………………………………………………………………………………………………

– Chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung trên (ghi chi tiết các ý kiến đóng góp).

…………………………………………………………………………………………………………………..

3. Phần kết thúc

– Ghi tóm tắt ý kiến kết luận của Bí thư.

– Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (Nghị quyết) của chi bộ. Ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và số có ý kiến khác.

Cuộc họp kết thúc lúc……………. giờ, ngày…..tháng…..năm 20……. biên bản được thông qua trước Chi bộ.

CHỦ TỌA

 

 

THƯ KÝ

 

 

Tải (Download) Mẫu biên bản họp chi bộ tháng

Download Tại Đây

+ Mẫu biên bản họp chi bộ thường kỳ

ĐẢNG UỶ ….…………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ ……………….………

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THƯỜNG KỲ

tháng ….. năm …..

—–

* Thời gian: Vào lúc …. giờ … phút, ngày … tháng … năm ……

* Địa điểm: ………………………………………………………………………….

* Chủ trì: …………………………………………………………………………….

NỘI DUNG KỲ HỌP:

I. Phần mở đầu:

– Thu nộp đảng phí hằng tháng của đảng viên.

– Chi bộ cử thư ký: ………………………………………………….

– Thông báo tình hình đảng viên: Tổng số đảng viên có mặt/tổng số đảng viên của chi bộ: … / …, trong đó:

+ Số đảng viên chính thức có mặt/tổng số đảng viên chính thức: … / …

+ Số đảng viên dự bị có mặt/tổng số đảng viên dự bị: … / …

– Số đảng viên vắng mặt: …. đồng chí (ghi rõ họ tên từng đồng chí và lý do vắng mặt):

………………………………………………………………………………….

* Giới thiệu đại biểu cấp trên dự (nếu có): ……………………………………….

II. Phần nội dung

1. Về công tác chính trị tư tưởng

1.1. Thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, các vấn đề của cơ quan, đơn vị

….………………………………

1.2. Phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên

………………………………………………..

1.2. Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên

……..…………………

2. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

2.1. Đánh giá kết quả chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị trong tháng

* Kết quả đạt được: ……………………………………………………………….

* Hạn chế, khuyết điểm: ………………………………………………………

* Nguyên nhân (khách quan, chủ quan): ………………………………..

2.2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ

…………………………………………………………..……………………..

2.3. Đánh giá công tác xây dựng Đảng của chi bộ

– Việc phân công nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên

…………………………………………..………………..……………………..

– Công tác giám sát thường xuyên của chi bộ đối với đảng viên

……………………………………………………………..…………………….

– Công tác kiểm tra đảng viên chấp hành

……………………………………………………………..…………………….

– Công tác bồi dưỡng đối tượng quần chúng ưu tú, phát triển đảng viên, công nhận đảng viên chính thức của chi bộ (nếu có)

…………………………………………………………..……………………..

– Các nội dung khác cần triển khai thực hiện (nếu có)

…………………………………………………………..……………………..

2.4. Đánh giá kết quả lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể chính trị – xã hội

…………………………………………………………………………………..

2.5. Phương hướng, nhiệm vụ tháng tới; biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho đảng viên (theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên; tập trung vào vào các vấn đề trọng tâm, thiết thực, bức xúc trước mắt)

…………………………………………………………………………….……

3. Chi bộ thảo luận(Ghi trung thực ý kiến phát biểu của từng đảng viên)

…………………………………………………………………………………..

III. Phần kết thúc

1. Kết luận của đồng chí bí thư chi bộ:

…………………………………………………………………………………..

2. Chi bộ biểu quyết thông qua nghị quyết:

– Số đảng viên đồng ý: ………. đồng chí (đạt ……%)

– Số đảng viên không đồng ý: …… đồng chí (đạt ……%)

– Số đảng viên có ý kiến khác: …… đồng chí (ghi rõ những ý kiến khác của đảng viên trong biên bản sinh hoạt chi bộ và ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì về nội dung ý kiến khác đó):

……………………………………………..……………………………………

3. Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ

……………………………………………………………………………………………………………..

Cuộc họp kết thúc lúc …..giờ …. phút, ngày ….. tháng …. năm ….

Biên bản được thông qua trước chi bộ.

CHỦ TRÌ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Tải (Download) Mẫu biên bản họp chi bộ thường kỳ

 

Download Tại Đây

Cách soạn Mẫu biên bản họp chi bộ mới nhất

Chúng tôi chia sẻ cách soạn Mẫu biên bản họp chi bộ mới nhất như sau:

1/ Phần đầu biên bản họp chi bộ

– Ghi tên Đảng bộ, chi bộ ở góc trên, bên trái biên bản

– Ghi rõ tên biên bản: Tên biên bản, họp vào ngày tháng nào, năm nào.

– Địa điểm, thời gian tiến hành họp cho bộ.

– Ghi lại về đảng số: tổng số đảng viên, trong đó có bao nhiêu đảng viên chính thức, bao nhiêu đảng viên dự bị, đảng viên sinh hoạt tạm. Ghi rõ trong số đảng viên chính thức, có bao nhiêu đảng viên được miễn sinh hoạt, số đảng viên tạm thời sinh hoạt ở nơi khác.

– Số đảng viên dự sinh hoạt: ghi rõ tổng số, số đảng viên chính thức, dự bị, sinh hoạt tạm; ghi cụ thể số lượng, tên các đảng viên vắng mặt, có hay không có lý do.

– Tên chủ tọa và thư ký cuộc họp: thông thường chủ tọa cuộc họp là đồng chí Bí thư chi bộ hoặc một đồng chí trong chi ủy, thư ký cuộc họp do chủ tọa chỉ định trong số đảng viên dự họp.

2/ Phần nội dung chính biên bản họp chi bộ

Thư ký ghi biên bản cuộc họp ghi lại toàn bộ tiến trình buổi họp, thông thường gồm:

– Thông báo tình hình thời sự quốc tế, trong nước, địa phương; tuyên truyền các văn bản liên quan đến chính sách, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên.

– Đánh giá tổng quan tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng trước.

– Nêu phương hướng, chương trình công tác tháng tới.

– Phần thảo luận, góp ý kiến của đảng viên trong phần đánh giá công tác tháng trước và phương hướng công tác tháng tới, người ghi biên bản tóm tắt lại, nhấn mạnh trọng tâm của tất cả các ý kiến, không được bỏ sót, ghi qua loa, đại khái, cũng không nên quá chi tiết, rườm rà.

– Chủ tọa phiên họp tiếp thu các ý kiến đóng góp, phê bình của tất cả các đảng viên dự họp, giải trình trong khả năng của chi bộ. Nếu vượt quá thẩm quyền giải đáp thì sẽ ghi lại để đề xuất lên cấp trên

– Phần biểu quyết thông qua nghị quyết cuộc họp, thư ký ghi biên bản cần ghi rõ tổng số, tỉ lệ đảng viên dự họp biểu quyết, số tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

– Thư ký ghi tóm tắt các nội dung trong nghị quyết được cuộc họp chi bộ thông qua.

2/ Phần kết thúc biên bản họp chi bộ

– Ghi rõ thời gian kết thúc cuộc họp chi bộ.

– Thư ký và chủ tọa ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Các quy định về sinh hoạt, họp chi bộ:

– Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động của tập thể toàn thể đảng viên quan trọng, để bàn bạc và thảo luận đưa ra quyết định về giải pháp hoặc chủ trương nào trong xây dựng Đảng nói chung, xây dựng chi bộ nói riêng.

– Về nội dung sinh hoạt chi bộ thường thể hiện những mục tiêu, quan điểm về công tác chính trị, tư tưởng. Cụ thể như sau: 

+ Đối với công tác về chính trị, tư tưởng: Buổi sinh hoạt chi bộ, báo cáo sinh hoạt chi bộ sẽ khái quát tình hình chính trị dựa trên những nội dung về thời sự ở trong nước và quốc tế, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Đưa ra những nội dung này nhằm mục đích chỉ ra sự phù hợp với nhiệm vụ và chức năng của chi bộ để thông qua đó phổ biến và trao đổi. Đây được xem là cách thức chứng minh khách quan và rõ nét nhất, để từ đó mọi người thấy được tính xác thực trong nội dung mà buổi họp chi bộ đề xuất, đưa ra. Đồng thời, thông qua buổi sinh hoạt chi bộ, cán bộ chức năng sẽ kịp thời chủ động thông báo những văn bản, chủ trương của Nhà nước, Đảng, tổ chức đảng, chính quyền, cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội từ các cấp phổ biến trong chi bộ; đưa ra những đánh giá về tình hình trong tư tưởng của mỗi đảng viên cho tới quần chúng mà thuộc phạm vi lãnh đạo chi bộ, cùng những vấn đề chi bộ quan tâm. Qua đó định hướng những tư tưởng và nhận thức kịp thời cho đảng viên

+ Trong thực hiện các nhiệm vụ về chính trị, buổi sinh hoạt chi bộ sẽ nêu đánh giá về kết quả trong công tác lãnh đạo về nhiệm vụ chính trị từng tháng tại chi bộ, qua đó chỉ rõ những hạn chế, ưu điểm và nhược điểm, nguyên nhân để tìm ra phương hướng khắc phục; đồng thời bày tỏ sự đánh giá khách quan về việc thực hiện các Nghị quyết về tăng cường xây dựng, ngăn chặn, chỉnh đốn, đẩy lùi những suy thoái về chính trị, lối sống, đạo đức. Đồng thời đẩy mạnh tích cực học tập, cùng nhau làm theo đạo đức tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua những đánh giá này, buổi sinh hoạt chi bộ đưa ra kết quả trong lãnh đạo chính quyền và đoàn thể chính trị – xã hội. 

– Có thể thấy, sinh hoạt, họp chi bộ được xem là buổi thảo luận, đánh giá về những kết quả đã được trong hoạt động chi bộ tài nhiệm kỳ vừa qua, từ đó đưa ra những đánh giá về những hoạt động thực tiễn đó. Từ những đánh giá này, cán bộ chức năng cùng toàn thể thành viên chi bộ sẽ đưa ra được những mục tiêu, phương hướng hoạt động về chính trị, tư tưởng. Hơn hết, việc sinh hoạt, công tác chi bộ này góp phần giúp quá trình thực hiện, tuân thủ chủ trương, chính sách của Đảng được toàn diện, khách quan và triệt để hơn. Đây được xem là cơ sở thúc đẩy sự phát triển của Đảng, của Nhà nước. 

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com