Biên bản bàn giao kho bãi

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao kho bãi

CƠ QUAN/TỔ CHỨC

Số: … / BB…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN BÀN GIAO KHO BÃI

Hôm nay, ngày……tháng……năm……,tại …………………….chúng tôi gồm:

Bên bàn giao (Bên A):

Ông/bà:………………………………………………………………..

Đại diện:………………………………..Chức vụ:……………..

Địa chỉ:………………………………………………………………..

Bên nhận bàn giao (Bên B):

Ông/bà:………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………Email:……………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………….

Nội dung bàn giao:

  1. Bên A bàn giao lại kho bãi cho Bên B

– Địa chỉ:………………………………………………………..

– Diện tích:……………………………………………………..

– Tình trạng hiện tại của kho:…………………………

  1. Những quy định cụ thể giữa hai bên sẽ được thống nhất trong hợp đồng………………

……………………………………………………………………….

Biên bản được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN BÀN GIAOBÊN NHẬN BÀN GIAO
   (Ký, họ tên)(Ký, họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI