Biên bản bàn giao văn phòng phẩm

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao văn phòng phẩm


CƠ QUAN/TỔ CHỨC

 

Số: … / BB ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN BÀN GIAO VĂN PHÒNG PHẨM

Hôm nay, ngày……tháng……năm……,tại …………………….chúng tôi gồm:

Bên bàn giao (Bên A):

Ông/bà:………………………………………………………………..

Chức danh:………………………………………………………..Phòng/Bộ phận…………………………

Bên nhận bàn giao (Bên B):

Ông/bà:………………………………………………………………..

Chức danh:………………………………………………………..Phòng/Bộ phận…………………………

NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên A bàn giao cho Bên B số lượng thiết bị văn phòng phẩm mà Bên B đã đặt theo yêu cầu như sau:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTTên thiết bịĐVTĐơn giáKhối lượngThành tiền
1     
2     
 Tổng cộng    

Tổng cộng giá trị của tài sản bàn giao:…………………………………………………….VNĐ

( Bằng chữ:…………………………………………………………….. )

Bên A cam đoan rằng toàn bộ thiết bị đã được bàn giao đầy đủ. Và Bên B cam kết đã nhận đủ thiết bị bàn giao.

Biên bản được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN BÀN GIAOBÊN NHẬN BÀN GIAO
   (Ký, họ tên)(Ký, họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI