Biên bản cuộc họp phòng

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản cuộc họp phòng


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

 

TÊN PHÒNG, BAN

—————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

BIÊN BẢN HỌP PHÒNG

Cuộc họp phòng ……………. về việc …………………..

Thời gian và địa điểm

Thời gian bắt đầu: …………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Thành phần tham dự

*Đại diện ban giám đốc, ban lãnh đạo

*Cán bộ nhân viên phòng/ ban

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

*Chủ trì (chủ tọa):………………………………………………………………………………………………………….

*Thư ký:……………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung

Nêu vấn đề: ………………………………………………………………………………………………………………….

Nhận xét: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Lấy ý kiến:……………………………………………………………………………………………………………………

Kết luận: ………………………………………………………………………………………………………………………

Cuộc họp kết thúc vào hồi …h… cùng ngày.

…………………, ngày … tháng … năm 20…

THƯ KÝ

 

(Ký tên)

CHỦ TRÌ

 

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI