Biên bản họp xác minh nguồn gốc vật tư

CÔNG TY …
————
Số: …/…/BBCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN HỌP

V/v: Xác minh nguồn gốc vật tư

Hôm nay, vào lúc … ngày … tháng … năm …, tại …

Chúng tôi gồm:

Bên giao thầu (bên A):

CÔNG TY…

Địa chỉ:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà                                        Chức vụ:

Bên nhận thầu (bên B):

CÔNG TY…

Địa chỉ:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà                                        Chức vụ:

Cùng tham dự cuộc họp nhằm xác minh nguồn gốc vật tư được sử dụng trong quá trình xây dựng và nghiệm thu đợt 1 công trình Tòa nhà văn phòng theo Hợp đồng số …/HĐTCXD, ký kết ngày …/…/… Các bên thống nhất kết quả họp được ghi nhận bằng biên bản họp với nội dung sau:

Theo Công văn đề nghị xác minh nguồn gốc vật tư số …/CV mà bên A gửi cho bên B vào ngày …/…/…, tại cuộc họp bên B đã tiến hành bàn giao các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc vật tư xây dựng bên mình sử dụng trong đợt 1, gồm:

– Hóa đơn VAT;

– Hợp đồng vận chuyển;

– Phiếu nhập/xuất kho;

– Biên bản nghiệm thu và xác nhận vật tư.

Bên A xác nhận bên B đã cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết, hoàn thành nghĩa vụ xác minh nguồn gốc vật tư, đáp ứng kịp thời đề nghị của bên A.

Các bên cam kết đã tự đọc lại và xác nhận toàn bộ nội dung trên là sự thật. Biên bản họp gồm 02 (hai) trang được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

Đại diện bên A                                                          Đại diện bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI