Công văn chấp thuận và trao hợp đồng

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn chấp thuận và trao hợp đồng


CÔNG TY CỔ PHẦN XYZCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/2019/TB-ABC

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2019

CÔNG VĂN CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG

Kính gửi: Công ty TNHH MNQ (Sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”)

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-ABC ngày 30/08/2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng ABC (Sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”) về việc phê duyệt kết quẩ lựa chọn nhà thầu gói thầu số 043, Công ty Cổ phần XYZ (Sau đây gọi tắt là “Bên mời thầu”) xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp nhận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu số 043 với giá hợp đồng là 900.000.000 đồng (Chín trăm triệu đồng) với thời gian thực hiện hợp đồng là từ tháng 11/2019 đến tháng 05/2020.

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:

  • Thời gian hoàn thiện hợp đồng: trước 25/09/2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần XYZ
  • Thời gian ký kết hợp đồng: ngày 27/09/2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần XYZ

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 22 – Biểu mẫu hợp đồng của Hồ sơ mời thầu với số tiền 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng).

Văn bản này là một phần không tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn bản này, Nhà thầu có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên, trong đó Nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của Nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.

Nếu đến hết ngày 15/10/2019 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu trên thì Nhà thầu bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Công ty Cổ phần Xây dựng ABC;

–         Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ

GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI