Công văn đề nghị làm rõ nội dung chương trình

Mẫu Công văn đề nghị làm rõ nội dung chương trình


TRƯỜNG ….

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: … / … / …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                   ……., ngày……tháng……năm……

 CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ LÀM RÕ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

(V/v: đề nghị làm rõ nội dung chương trình)

– Kính gửi:………………………………………………………………..

Trả lời công văn số … ngày … / … / … của ……… về  nội dung triển khai chương trình:

Trường:……………………………………………………………………..

Địa chỉ: Số ……… đường………….., TP………., tỉnh ……………

Điện thoại: ….………………….……., Fax: …….……….…………

E-Mail: …………..………….; Website: ………………….

Gửi công văn đến Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề làm rõ nội dung chương trình …………. được triển khai từ ngày……tháng……năm……  đến ngày……tháng……năm……

Nội dung:

– Nêu rõ nội dung kiến nghị vấn đề gì:

………………………………………………………………………………….

– Đề nghị thời hạn trả lời:

………………………………………………………………………………….

Kính mong quý Bộ giáo dục và Đào tạo sớm có văn bản trả lời cho nhà trường.

Xin chân thành cám ơn./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.
                            Hiệu trưởng nhà trường

 

                                     (Ký, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI