Công văn đốc thúc công nợ

CÔNG TY A
PHÒNG KẾ TOÁN  
Số: …./CV-KT
v/v đôn đốc thanh toán công nợ  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
………………, ngày … tháng … năm …  

Kính gửi: Công ty B

Căn cứ vào sự thoả thuận của hai bên về điều khoản thanh toán tại Điều … Hợp đồng mua bán hàng hoá số ……… giữa Công ty A và Công ty B ký kết ngày …/…/…., Công ty có nghĩa vụ thanh toán công nợ cho đơn hàng ….. số tiền là ……………….trước ngày …/…/….. cho đợt giao hàng ngày …/…/…..

Tuy nhiên đến nay Công ty  B vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Vì vậy, hôm nay, ngày … tháng …năm …, Phòng Kế toán, Công ty  A có văn bản đôn đốc Công ty B nhanh chóng tiến hành thanh toán (bao gồm cả tiền lãi trả chậm) để không làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện hợp đồng của cả hai bên.

            Trân trọng./

Nơi nhận:
– Phòng Kế toán;
– Công ty B;
– Lưu: VT.
Trưởng phòng Kế Toán
(Ký và ghi rõ họ tên)
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI