Công văn xin ra hạn hợp đồng

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn xin ra hạn hợp đồng


CÔNG TY XPHÒNG/BAN …

 

————–

Số: …/CV-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

 CÔNG VĂN

V/v: xin gia hạn hợp đồng

Kính gửi: Giám đốc công ty Y/ Ông/bà ………………………………………

Căn cứ theo thỏa thuận ngày … tháng … năm …;

Căn cứ theo Hợp đồng số …/HĐ đã ký ngày … tháng … năm …;

Công ty X đề nghị công ty Y ra hạn hợp đồng vào thời gian ngay … tháng … năm …

Lý do đề nghị gia hạn: Hợp đồng số …/HĐ có thời hạn và kết thúc vào ngày … tháng … năm … . Do nhu cầu hoạt động của Công ty …, sau khí thời hạn hợp đồng số …/HĐ ký ngày … tháng … năm … .

Do đó, Công ty X muốn đưa ra những yêu cầu sau:

Đề nghị quý Công ty thực hiện gia hạn hợp đồng./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Giám đốc……… (để b/c );

– Trưởng bộ phận … (để b/c );

– Lưu VT.

TM GIÁM ĐỐC …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI