Đơn đề xuất giá thanh lý tài sản

Đơn đề xuất giá thanh lý tài sản là văn bản nội bộ trong doanh nghiệp, thường được sử dụng để đề xuất giá các tài sản đã qua sử dụng của doanh nghiệp nhằm mục đích thanh lý tài sản.

Mẫu Đơn đề xuất giá thanh lý tài sản


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm ……

 ĐƠN ĐỀ XUẤT GIÁ THANH LÝ TÀI SẢN

 • Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày…tháng…năm…….
 • Căn cứ Quyết định thanh lý ngày….tháng….năm…….
Kính gửi:– Giám đốc……………..

 

– Trưởng phòng ………..

Tên tôi là: …………………………………………………………………………

Số CMND/Thẻ căn cước: ……………… ngày cấp ………nơi cấp ……………

Số điện thoại: ………………. Địa chỉ: ………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

Đề xuất giá tài sản thanh lý:

 1. Tên, ký mã hiệu tài sản thanh lý:………………………………………………
 • Nước sản xuât: …………………………………………………………..
 • Năm sản xuât:……………………………………………………………..
 • Năm đưa vào sử dụng: ……………………………………………………
 • Nguyên giá: ………………………………………………………………
 • Gía trị hao mòn:……………………………………………………………
 • Đề xuất giá thanh lý: ……………………………………………………..
 1. Tên, ký mã hiệu tài sản thanh lý:………………………………………………
 • Nước sản xuât: …………………………………………………………..
 • Năm sản xuât:……………………………………………………………..
 • Năm đưa vào sử dụng: ……………………………………………………
 • Nguyên giá: ………………………………………………………………
 • Gía trị hao mòn:……………………………………………………………
 • Đề xuất giá thanh lý: ……………………………………………………..

Tôi làm đơn này kính đề nghị Giám đốc………………………. và Trưởng phòng ……………..xét duyệt các đề xuất giá thanh lý tài sản nêu trên.

Tôi chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI