Đơn khiếu nại về danh sách cử tri

Mẫu Đơn khiếu nại về danh sách cử tri

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

Hà Nội, ngày … tháng … năm……

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về việc …..……………………………..)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

Căn cứ Luật khiếu nại năm 2011

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

Căn cứ Luật Tố tụng hành chính năm 2010.

Kính gửi: Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

(cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Toà án)

Họ và tên……………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:………………………………..Nam(nữ):…………………………

Đối tượng bị khiếu nại: Danh sách cử tri của ………………………………….

Nội dung khiếu nại:

Tóm tắt vụ việc khiếu nại:………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Theo Điều 30 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013: “1. Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.”; điều 33 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 : “ Điều 33. Khiếu nại về danh sách cử tri, Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu phát hiện có sai sót thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh, sách cử tri….”

Dựa vào các căn cứ nêu trên đề nghị Tòa án nhân dân…………………………. xem xét lại những vấn đề mà tôi trình bày,

Những quyền và lợi ích hợp pháp sẽ bị xâm phạm:.. ………………………………….. ……………………………………………………………………………………….

Quá trình khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại: (nếu đã gửi đơn khiếu nại đến ở cơ quan cấp dưới của cơ quan này) : …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

Cam kết của người khiếu nại…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Tài liệu gửi theo ……………………………………………………………………………………

Người khiếu nại

(Ký và ghi rõ họ tên)


Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI