Đơn xin cấp bìa đỏ

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cấp bìa đỏ


Mẫu số 04a/ĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận ………………

I.PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)

 1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa):  NGUYỄN QUANG

1.2. Địa chỉ thường trú(1): ………………… phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 1. Đề nghị

– Đăng ký QSDĐ                        – Đăng ký quyền quản lý đất 

– Cấp GCN đối với đất               – Cấp GCN đối với tài sản trên đất 

(Đánh dấu√ vào ô trống lựa chọn)

 1. Thửa đất đăng ký (2): Đất nhà ở

3.1. Thửa đất số:  303    ; 3.2. Tờ bản đồ số: 50/398;

3.3. Địa chỉ tại: phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội;

3.4. Diện tích:  100 m²; sử dụng chung:  100 m²; sử dụng riêng: 0 m²;

3.5. Sử dụng vào mục đích: Xây dựng nhà ở, từ thời điểm:  tháng 9/2019;

3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: Sử dụng ổn định lâu dài;

3.7. Nguồn gốc sử dụng(3): Đất đã được ủy ban dân dân quận Hà Đông cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời năm 2010 ;

3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số 303, của ……………………..nội dung quyền sử dụng ổn định lâu dài.

 1. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở

hữu tài sản)

4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:

a) Loại nhà ở, công trình(4): Nhà ở mái bằng riêng lẻ ;

b) Diện tích xây dựng: 80 (m²);

c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): 70m2;

d) Sở hữu chung: 70m², sở hữu riêng: 0m²;

đ) Kết cấu:  Nhà có 05 phòng, 01 sân trước có mái che ; e) Số tầng: 03 tầng;

g) Thời hạn sở hữu đến: Ổn định lâu dài

(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin

chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)

4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

4.3. Cây lâu năm:

a) Loại cây chủ yếu: ……………………………

b) Diện tích: ………………………………….

m²;

c) Nguồn gốc tạo lập:

– Tự trồng rừng: 

– Nhà nước giao không thu tiền: 

– Nhà nước giao có thutiền: 

– Nhận chuyển quyền: 

– Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ….. 

d) Sở hữu chung: ….m², Sở hữu

riêng: ….m2;

đ) Thời hạn sở hữu

đến: ………………………..

a) Loại cây chủ yếu: …………………………;

b) Diện tích: ………………………m²;

c) Sở hữu chung: …………………..m²,

Sở hữu riêng: ………………………m²;

d) Thời hạn sở hữu đến: ……………………..

 1. Những giấy tờ nộp kèm theo: Giấy chứng nhận quyền sử dụng tạm thời được Ủy ban nhân dân quận Hà Đông cấp
 2. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: Không

Đề nghị khác:  Không

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                   Hà Đông, ngày 16 tháng 8 năm 2019

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt

Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức

đầu tư xây dựng nhà ở để bán)

 1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: ………………………………………………………………..
 2. Nguồn gốc sử dụng đất: …………………………………………………………………………………
 3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký: ………………………………………………….
 4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất: ………………………………………………………..
 5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất: ……………………………………….
 6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: …………………………….
 7. Nội dung khác: ……………………………………………………………………………………………..

Ngày ….. tháng …… năm ………                              Ngày ……. tháng …… năm …..

       Công chức địa chính                                    TM. Ủy ban nhân dân Chủ tịch

(Ký, ghi rõ họ, tên)                                                      (Ký tên, đóng dấu)

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

thì không xác nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký

riêng về đất thì không xác nhận nội dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không

xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này)

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp

dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích

đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)

Ngày …… tháng …… năm ……                       Ngày …… tháng …… năm ……

Người kiểm tra                                                        Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)                                   (Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI