Đơn xin cấp visa bằng tiếng anh

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cấp visa bằng tiếng anh


Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05-01-2015

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ (1)

APPLICATION FORM FOR VISA ISSUANCE, STAY EXTENSION

Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú ở Việt Nam

For temporary residence foreigners in Viet Nam

I- Người đề nghị The applicant:

1- Họ tên (chữ in hoa): …………………………………………………………………………

Full name (in Capital letters)

2- Giới tính:Nam oNữ o3- Sinh ngày …. tháng …. năm…………………
SexMaleFemaleDate of birth (Day, Month, Year)

4- Quốc tịch gốc: ……………………………………5- Quốc tịch hiện nay: ………………….

Nationality at birth                                                     Current nationality

6- Nghề nghiệp/chức vụ:………………………………………………………………………..

Occupation/position

7- Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số:……………….……… loại (2):……………….

Passport or International Travel Document number                      Type

Cơ quan cấp:……………………………………. có giá trị đến ngày :………../…./…………..

Issuing authority:                                             Expiry date (Day, Month, Year)

8- Nhập cảnh Việt Nam ngày: ………/……/………….              qua cửa khẩu:…………………

Date of the latest entry into VietNam (Day, Month, Year)      via entry port

Mục đích nhập cảnh:………………………………………………………………….…………

Purpose of entry

9- Được phép tạm trú đến ngày:……../…..…/……..…..

Permitted to remain until (Day, Month, Year)

– Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam:…………………………………………………………………

Temporary residential address in Viet Nam

Điện thoại liên hệ/Email: ………………………………………………………………………

Contact telephone number/Email

II- Cơ quan/tổ chức hoặc thân nhân ở Việt Nam mời, bảo lãnh:

Hosting organisation/family relative in Viet Nam

1 – Tên cơ quan, tổ chức Name of hosting organisation:

…………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ Address …………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ/Email Contact telephone number/Email ……………………………………

2- Thân nhân bảo lãnh (Họ tên): ……………………………………………………………….

Hosting family relative (full name)

Sinh ngày………tháng……..năm ……. ……

Date of birth (Day, Month, Year)

Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ thường trú/thẻ tạm trú số: ……………………………

Identity Card/Passport/Permanent/ Temporary Resident Card Number

Cấp ngày: …………………cơ quan cấp: ………………………………………………………

Issuing date                     Issuing authority

Quan hệ với người đề nghị: ………………………………………………………..(3)

Relationship to the applicant

Địa chỉ thường trú/tạm trú tại Việt Nam: ………………………………………………………

Permanent/temporary residential address in Viet Nam

Điện thoại liên hệ/Email: ………………………………………………………………………..

Contact telephone number/Email

III- Nội dung đề nghị Requests:

1- Cấp thị thực:        một lần o   nhiều lần o      có giá trị đến ngày: ……….…/ …….…/…..

To issue a visa       Singie           Multiple             Valid to (Day, Month, Year)

2- Gia hạn tạm trú đến ngày: ……../….. /………….

To extend the duration of stay until (Day, Month, Year)

3- Lý do Reason(s) ………………………………………………………………………………

IV- Những điều cần trình bày thêm Additional statements:

……………………………………………………………………………………………………

 Làm tại:……ngày…..tháng….năm ….
Done at        date (Day, Month, Year)

 

 

Xác nhận (4) Certified by
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ, đóng dấu)
Signature, full name, title and stamp
Người bảo lãnh
(Ký, ghi rõ họ tên)
The sponsor’s signature and full name
Người đề nghị
(ký, ghi rõ họ tên)
The applicant’s signature
and full name

Ghi chú Notes:

(1) Mỗi người khai 1 bản, kèm hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và 01 ảnh mới chụp cỡ 4x6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Submit in person one completed application form enclosed with passport or International Travel Document and One recently taken photo in 4x6cm size, with white background, front view, bare head without sunglasses at the Immigration Office.

(2) Ghi rõ loại hộ chiếu phổ thông, công vụ, ngoại giao hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

Specify type of passport whether it is Ordinary, Official or Diplomatic; or specify name of the International Travel Document.

(3) Kèm theo giấy tờ chứng minh quan hệ.

Enclose supporting documents to prove the family relationship

(4) Trường hợp do cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh, hoặc người nước ngoài có thẻ tạm trú mời, bảo lãnh thì thủ trưởng cơ quan, tổ chức xác nhận.

Be cerified by the head of the organization if the sponsor is an organisation or a foreigner with Temporary Resident Card.

Trường hợp công dân Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú mời, bảo lãnh, thì Trưởng Công an phường, xã xác nhận các nội dung tại điểm 2 Mục II.

Be cerified by the Chief of the local Ward/Commune Public Security where the sponsor is residing permanently if the sponsor is a Vietnamese citizen or a foreigner with Permanent Resident Card.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI