Giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài

Giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giải trình với cơ quan nhà nước về việc sử dụng người nước ngoài nhằm mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu văn bản giải trình nhu cầu sử dụng nước ngoài trong trường hợp chủ thể là tổ chức:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:…/…-….

V/v giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

….. ,ngày…. tháng ……..năm……….

GIẢI TRÌNH NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền

Căn cứ ………………. ;

Tên doanh nghiệp:

Mã số thuế/ mã số doanh nghiệp:

Địa chỉ trụ sở:

Hotline:                                                                           Số Fax/email (nếu có):

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:                           Sinh năm:

Chức vụ:

Số điện thoại liên hệ:

Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài:

1.Số lượng người nước ngoài cần sử dụng:  

05 người

2.Mục đích sử dụng:

Dạy học/ chuyên gia tư vấn hoặc các mục đích khác……………….

3.Thời gian và nơi làm việc

Từ ngày…./…./….. đến ngày…./…./……………………………………..

Tại địa điểm………………………………………………………………….

4.Nội dung khác ( nếu có)

…………………………………………………………………………………………

Cung cấp giấy tờ liên quan ( Nếu có):

Doanh nghiệp ……..xin cam đoan những gì đã trình bày và giấy tờ cung cấp là đúng sự thật. Nếu sai Doanh nghiệp…… xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Kính đề nghị cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền tiếp nhận, xem xét ./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
–         Như trên;

 

–         Lưu:………….

 DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI