Kế hoạch xin tài trợ

Mẫu Kế hoạch xin tài trợ


PHÒNG …

 

CÔNG TY …

Số: … /KHXTT

                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                         … , ngày … tháng … năm …

KẾ HOẠCH XIN TÀI TRỢ

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…………………

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:.

Chức vụ:…………………………………………………………………… Bộ phận:………………………………….

Số điện thoại:…………………………………………………………… Email:……………………………………..

Để triển khai hoạt động …., hôm nay ngày……tháng……năm…… thay mặt cho phòng …, tôi xin kính trình lên Ban Giám đốc Công ty bản kế hoạch xin tài trợ với nội dung như sau:

Mục tiêu của kế hoạch:……………………………………………

Nội dung triển khai kế hoạch:

  1. Đối tượng tham gia tài trợ:……………………………..
  2. Phương pháp kêu gọi, vận động:…………………….
  3. Các hình thức tài trợ:

– Tiền mặt

– Hiện vật

  1. Cách thức thanh toán……………………………………..
  2. Tiến trình thực hiện………………………………………..

– Bước 1:………………………………………………………..

– Bước 2:………………………………………………………..

  1. Ngân sách và chi phí dự tính………………………….

Kính đề nghị Giám đốc Công ty … xem xét và phê duyệt bản kế hoạch xin tài trợ kinh phí của phòng … để phòng … có thể nhanh chóng triển khai nội dung kế hoạch trên thực tiế.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI