Mẫu Đơn xin thuê đất nông nghiệp – hộ gia đình

Mẫu số 01b/ĐĐ: ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT NÔNG NGHIỆP (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Mẫu số 01b/ĐĐ


 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   
 
     
 

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

 
   

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)……………………………………………….

 Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)………………….

  

 

 
1. Họ và tên người xin thuê đất (viết chữ in hoa)*: …………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Số sổ hộ khẩu: …………………………………………………cấp ngày…….tháng…….năm……..

3. Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………….., Điện thoại: …………

4. Địa điểm khu đất xin thuê: …………………………………………………………………………….

5. Diện tích xin thuê (m2): …………………………………………………………………………………

6. Thời hạn thuê đất (năm): ……………………………………………………………………………….

7. Để sử dụng vào mục đích: ……………………………………………………………………………..

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai; trả tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn.

 

…, ngày …  tháng …  năm…

Người xin thuê đất

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)…

  1. Về nhu cầu của người xin thuê đất: ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về khả năng quỹ đất để cho thuê:………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

 

…, ngày …  tháng … năm…

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

  • Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin thuê đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng.

 

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Tài liệu trên là tài sản của Công ty Luật LVN, chỉ được sử dụng để tham khảo, việc tự áp dụng trong mọi trường hợp sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất, vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật

1900.0191