Mẫu Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng

Đánh giá

Mẫu Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng

CÔNG TY
Số:…/QĐ-……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
….,ngày ….tháng….năm…..

QUYẾT ĐỊNH BÃI NHIỆM

(V/v: Bãi nhiệm kế toán trưởng)

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
  • Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty…….;
  • Căn cứ……………………………..;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bãi nhiệm Ông/Bà ………… thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty …………… kể từ ngày ….. tháng … năm ……….

Điều 2: Lý do bãi nhiệm:…………………………………………………………………………………………………………..

Điều 3: Ông/Bà ……………….. chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ ……………………

Điều 4: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày…..tháng…..năm….. cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông/Bà ……………. và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:  

– Lưu VT
Giám đốc

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Tài liệu trên là tài sản của Công ty Luật LVN, chỉ được sử dụng để tham khảo, việc tự áp dụng trong mọi trường hợp sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất, vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật

1900.0191