Quyết định bổ nhiệm

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu Quyết định bổ nhiệm


CÔNG TY………..

 

Số: … / QĐ – …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                           ……., ngày……tháng……năm……

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

GIÁM ĐỐC CÔNG TY………………………….

– Căn cứ Bộ luật lao động 2012;

– Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty;

– Căn cứ vào Nội quy lao động của Công ty và Hợp đồng lao động đã ký kết giữa Công ty và toàn thể người lao động;

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Công ty;

– Xét đề nghị của Trưởng phòng NS.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm

Ông/Bà:………………………………………………. Sinh ngày:…………………………………………………….

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………………………

Bộ phận :………………………………………………………………….. Chức vụ:………………………………….

Điều 2: Nội dung quyết định

Chức vụ bổ nhiệm:………………………………………………….

Hệ số lương mới:…………………………………………………….

– Phụ cấp:………………………………………………………………….

(Bằng chữ:……………..)

– Ông/Bà ………………………………………………………………….. được hưởng các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Công ty.

Điều 3.  Điều khoản thi hành

Bộ phận tài chính kế toán, nhân sự, cấp trên quản lý trực tiếp và các bộ phận, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm./.
Nơi nhận:

 

– Như Điều 1;

– Lưu HCNS;

–  Lưu VP./.

Tổng Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Tài liệu trên là tài sản của Công ty Luật LVN, chỉ được sử dụng để tham khảo, việc tự áp dụng trong mọi trường hợp sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất, vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật

1900.0191