Quyết định kỷ luật viên chức

Quyết định kỷ luật viên chức là văn bản do chủ thể có thẩm quyền đơn vị, tổ chức ban hành nhằm kỷ luật đối với viên chức khi có hành vi vi phạm nội quy, quy định của đơn vị tổ chức đó. Dưới đây là mẫu văn bản quyết định cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định kỷ luật viên chức


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ……

Số:…/QĐ-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….,ngày ….tháng….năm…..

QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT VIÊN CHỨC

(V/v kỷ luật viên chức……)

Căn cứ Quyết định số:…/QĐ-ĐH…. Quy định về nội quy, quy chế tổ chức của Trường…………….;

Căn cứ Nội quy, quy chế của nhà trường về hình thức khen thưởng và kỷ luật công chức, cán bộ;

Căn cứ Biên bản kỷ luật đối với viên chức vi pham quy chế kỳ thi của trường ngày…./…../….;

Căn cứ………………….;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định kỷ luật đối với Ông/Bà: ……………………….. – Giảng viên trường Đại học…………..

Điều 2: Ông/Bà:…………… chịu hình thức kỷ luật do vi phạm quy chế thi trường…………. trong quá trình thực hiện giám sát kỳ thi……… do trường……. tổ chức. Cụ thể hành vi tiết lộ đề thi trước khi bắt đầu đến thời gian làm bài.

Điều 3: Hình thức kỷ luật đối với Ông/Bà như sau:……………………………….

Điều 4: Cán bộ xử lý và Ông/Bà:…………………………. có trách nhiệm tiếp nhận và thi hành quyết định này.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Lưu VT

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI