Quyết định thành lập chốt kiểm dịch động vật

Quyết định thành lập chốt kiểm dịch động vật là văn bản của Uỷ ban nhân dân ban hành nhằm mục đích thông báo đến người dân thành lập chốt kiểm dịch động vật cũng như là nhiệm vụ, quyền hạn của những người trong nhóm đó…..

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định thành lập chốt kiểm dịch động vật


UBND XÃ/PHƯỜNG……
SỐ: ……./QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

………, ngày ….tháng…..năm 20….

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHỐT KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

V/v thành lập chốt kiểm dịch động vật

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương 2015;

Căn cứ Luật thú y 2015.;

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật thú y ;

Căn cứ ………..

Xét đề nghị của Ban Nông nghiệp xã,

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thành lập chốt kiểm dịch động vật thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh trên địa bàn xã. Chốt kiểm dịch gồm …. người, cụ thể: ….. Công Chức, …… phó công an làm chốt trưởng, …….. công an viên, …….. cán bộ thú y.

Thời gian hoạt động của chốt: Kể từ ngày …/…/…… đến khi có thông báo giải thể chốt; thực hiện trực 24/24 giờ ( kể cả thứ 7, chủ nhật, ngày nghĩ và ngày lễ), Chốt ở đường …………………

Điều 2: Nhiệm vụ của chốt kiểm dịch động vật

 Kiểm tra, giám sát các xe vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn, chưa qua kiểm dịch nhằm ngăn chặn việc vận chuyển lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, sản phẩm từ lợn nghi mắc bệnh ra vào địa bàn xã, thị trấn theo đúng quy định.

– Khử trùng, tiêu độc phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi qua chốt kiểm dịch.

– Hướng dẫn, giám sát việc xử lý, tiêu hủy khi phát hiện lợn mắc bệnh và các sản phẩm từ lợn mắc bệnh và các bệnh nguy hiểm khác trên gia súc, gia cầm theo quy định.

– Chấp hành nghiêm quy trình, trình tự kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn trên các phương tiện tham gia giao thông; nghiêm cấm việc lợi dụng để dừng, kiểm tra các phương tiện không vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn theo quy định.

Hằng ngày trước 16h, chốt kiểm dịch động vật thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột về tình hình kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh về UBND xã qua bộ phận công chức nông nghiệp để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Điều 3 . Tổ chức thực hiện.

– Lực lượng công an, phối hợp với công chức xã, cán bộ thú y có trách nhiệm tham gia chốt kiểm dịch động vật đúng số lượng, thời gian theo quy định; xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tham gia tại chốt kiểm dịch………….

Bí thư kiêm trưởng thôn các thôn ………..phối hợp với lực lượng công an, công chức xã, cán bộ thú y bố trí địa điểm thuận lợi để lập chốt kiểm dịch đồng thời hỗ trợ kịp thời khi có đề nghị.

– UBND xã bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí dự phòng đảm bảo cho hoạt động của chốt và công tác phòng chống dịch tả lợn Châu phi theo quy định.

Kinh phí chi mua dụng cụ bảo hộ và đồ dùng phục vụ cho việc cắm chốt kiểm dịch động vật là 5 triệu đồng.

Kinh phí hổ trợ cán bộ, lực lượng công an tham gia trực tiếp trực chốt

…………………

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Ký

Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền xã, các ban ngành có liên quan và các ông ( bà ) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Nơi nhận:                                                                                       CHỦ TỊCH UBND XÃ/PHƯỜNG

– Như điều 4                                                                                    (Kí, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

– Lưu: VP.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI