Thông báo về việc tăng tiền trông giữ xe

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo về việc tăng tiền trông giữ xe


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ……………………..

 

————————-

Số: ……../TB -………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

……………….., ngày … tháng … năm 20…

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG TIỀN TRÔNG GIỮ XE

V/v: Điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-UBND….. ngày … tháng … năm 20… của UBND tỉnh/tptttw …………… về ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh/tptttw …………..;

Căn cứ Biên bản kết luận cuộc họp ngày … tháng … năm 20… của …..(cơ quan, tổ chức)…… về việc điều chỉnh việc thu phí trông giữ xe tại …….(cơ quan, tổ chức)……

….(cơ quan, tổ chức)…. thông báo việc điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe tại ……..(cơ quan, tổ chức)….. như sau:

Phí dịch vụ trông giữ xe hàng ngày

  • Xe đạp/Xe đạp điện: Tăng từ ……..đồng/xe/lượt lên ………đồng/xe/lượt
  • Xe máy: Tăng từ ……..đồng/xe/lượt lên ………đồng/xe/lượt
  • Ô tô: Tăng từ ……..đồng/xe/lượt lên ………đồng/xe/lượt

Phí dịch vụ trông giữ xe theo tháng

  • Xe đạp/Xe đạp điện: Tăng từ ……..đồng/xe/tháng lên ………đồng/xe/tháng
  • Xe máy: Tăng từ ……..đồng/xe/tháng lên ………đồng/xe/tháng
  • Ô tô: Tăng từ ……..đồng/xe/tháng lên ………đồng/xe/tháng

Mức thu phí trên áp dụng từ ngày 01 tháng … năm 20…../.

Nơi nhận:

–          …..

–          Lưu VT, …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI