Tờ trình tổ chức đại hội công đoàn

Tờ trình tổ chức đại hội công đoàn là văn bản của Công đoàn cấp dưới trình Công đoàn cấp trên xem xét, phê duyệt đề xuất  về việc tổ chức Đại hội Công đoàn, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Tờ trình tổ chức đại hội công đoàn

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (CẤP TRÊN)
CÔNG ĐOÀN (CẤP DƯỚI)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TTr-

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

Về việc tổ chức đại hội công đoàn

Kính gửi: -Chi bộ……

-BCH Đoàn……

Căn cứ Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Hướng dẫn số…… của…… về việc tổ chức Đại hội Công đoàn;

Căn cứ Kế hoạch số……..về việc tổ chức.

Xét thấy……. (nêu sự cần thiết phải tổ chức Đại hội Công đoàn). BCH Công đoàn………(cấp dưới) trình BCH Công đoàn (cấp trên) về kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn với các nội dung cụ thể sau đây:

Thời gian tổ chức: ……………………………………………………………………………

Địa điểm tổ chức: …………………………………………………………………………….

Công tác chuẩn bị: …………………………………………………………………………..

Các thành phần tham dự: …………………………………………………………………….

Số lượng người tham dự :……………………………………….……

Dự trù kinh phí tổ chức: ……………………………………………………………………….…

Các vấn đề cần lưu ý trong quá trình tổ chức: ………………………………………………….

Kính trình/ xin ý kiến chỉ đạo của BCH Công đoàn (cấp trên) để việc Tổ chức Đại hội được diễn ra tốt đẹp./.

Nơi nhận:
– Như trên;

 

– Lưu VT; VP

TM. CÔNG ĐOÀN…

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI