Tờ trình xin kinh phí

Tờ trình xin kinh phí là văn bản của cá nhân/ tổ chức dùng để đề xuất với cấp trên (hoặc cơ quan chức năng) xem xét, phê duyệt về vấn đề xin kinh phí để thực hiện một công việc, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Tờ trình xin kinh phí

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:…/TTr-Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH XIN KINH PHÍ

Về việc xin kinh phí……

Kính gửi: – Uỷ ban nhân dân tỉnh…

          – Sở Tài chính tỉnh…

Tháng… năm 20…, do mưa to liên tục, kéo dài gần như cả tháng khiến lượng nước mưa, nước thải, rác sinh hoạt từ các hộ gia đình trên địa bàn huyện quá nhiều làm cho hệ thống cống thoát nước hoạt động quá tải. Chính vì vậy, khoảng 70% các cống thoát nước trên địa bàn huyện đã bị vỡ, hỏng hóc. Nếu cứ để tình trạng này xảy ra, thì nước thải, nước mưa, nước sinh hoạt sẽ bị tràn ra mặt đường, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện và môi trường, cảnh quan.

Để xây dựng lại hệ thống cống thoát nước, huyện….. cần……. tỷ đồng mua cống; …………tỷ đồng thuê nhân công, máy móc lắp đặt hệ thống cống; cùng các chi phí khác phát sinh…..

Do điều kiện ngân sách huyện……….còn túng thiếu, khó khăn, Ủy ban nhân dân huyện…. kính đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở tài chính tỉnh xem xét cân đối hỗ trợ địa phương……………….tỷ đồng.

Rất mong nhận được sự quan tâm, giải quyết, tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp./.

Nơi nhận:

 

-Như trên;

-Lưu: VT; TC

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI