Văn bản chấp thuận quy hoạch

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản chấp thuận quy hoạch


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH XCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2019/SXD

V/v chấp thuận điều chỉnh tổng thể quy hoạch Dự án khu nhà ở đô thị huyện Y

Tỉnh X, ngày 18 tháng 09 năm 2019

 CÔNG VĂN CHẤP THUẬN QUY HOẠCH

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng ABC

Ngày 05/09/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh X nhận được văn bản của Công ty TNHH Xây dựng ABC về việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch Dự án khu nhà ở đô thị huyện Y. Căn cứ Báo cáo điều chỉnh tổng thể quy hoạch Dự án khu nhà ở đô thị huyện Y của Công ty TNHH Xây dựng ABC, Ủy ban nhân dân tỉnh X có ý kiến như sau:

  1. Chấp thuận điều chỉnh tổng thể quy hoạch Dự án khu nhà ở đô thị huyện X do Chủ đầu tư – Công ty TNHH Xây dựng ABC thực hiện.
  2. Yêu cầu công ty TNHH Xây dựng ABC có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch, đất đai, đầu tư và xây dựng.

Ủy ban nhân dân tỉnh X thông tin đến quý công ty được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI