Văn bản đóng góp bồi thường

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản đóng góp bồi thường


CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP ….

 

BỘ PHẬN …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Về việc đóng góp bồi thường

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

VĂN BẢN ĐÓNG GÓP KHOẢN BỒI THƯỜNG

Kính gửi: – Ông (bà )………………………………………………..;

(Công ty/ doanh nghiệp …… ).

Ngày … tháng … năm …. Công ty ………………… đã nhận được hồ sơ yêu cầu đóng góp bồi thường của Ông (bà ) nộp: ………………………………..……………………….

Công ty …………………………………. đã tiến hành xem xét hồ sơ đóng góp bồi thường và nhận thấy hồ sơ của Ông (bà ) ………………………………………. Đã đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Công ty ……………………….. có những đóng góp ý kiến như sau:

  • ……………………….
  • ……………………….

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ phận… (để b/c );

– Lưu VT.

TM BỘ PHẬN …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI