Văn bản đóng góp ý kiến với công ty

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản đóng góp ý kiến với công ty


CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP ….

 

PHÒNG BAN …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Về việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo …

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

VĂN BẢN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỚI CÔNG TY

Kính gửi: Bộ phận Công ty/ doanh nghiệp………………………………………………..;

Giám đốc Công ty …………………. ra Thông báo số …/TB ngày … tháng … năm … về việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo …………………………………. để dự thảo  …………………………….. có hiệu quả và mang tính chính xác.

Phòng ban ……………………………….. đề nghị các ……………… trực thuộc bộ phận cùng đóng góp ý kiến dự thảo ………………………………… trước … giờ …. Phút ngày … tháng … năm … .

Phòng ban ……………….. sẽ tổng hợp và gửi ý kiến của bộ phận …………….. tới Giám đốc Công ty ……. Theo đúng thời gian quy định.

Đề nghị các ……………. của phòng ban …………………….. phối hợp thực hiện tốt nội dung công văn này./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ phận… (để b/c );

– Lưu VT.

TM BỘ PHẬN …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI