Văn bản giám sát hoạt động

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản giám sát hoạt động


CÔNG TY XX

TỔ GIÁM SÁT

Số:…./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……tháng……năm 2019

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG

(V/v giám sát hoạt động thi công công trình)

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ vào quyết định số…… của ban giám đốc công ty về việc phân công giám sát hoạt động thi công, xây dựng nhà xưởng tại địa chỉ …………………………

Ban giám sát xin trình bày báo cáo về hoạt động thi công như sau:

  • Về đơn vị thực hiện xây dựng:

…………………………………………

  • Về các hạng mục xây dựng và tiến độ thực hiện:

………………………………………….

  • Về chi phí:

…………………………………………..

  • Những vấn đề phát sinh:

………………………………………….

  • Kiến nghị Ban Giám đốc hỗ trợ, xử lý các khó khăn:

…………………………………………..

Nơi nhận:

˗            Như trên;

˗            Lưu VT.

TỔ TRƯỞNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI