Văn bản thực hiện nghiệm thu

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản thực hiện nghiệm thu


CÔNG TY XX

PHÒNG KẾ HOẠCH

Số:…./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……tháng……năm 2019

BÁO CÁO NGHIỆM THU

(V/v thử nghiệm sản phẩm mới)

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Người lập báo cáo:……………………………………………………………………………….

Ngày …../…./2019, Công ty tiến hành thử nghiệm sản phẩm mới.

Tên sản phẩmHình thứcNăng suất
   
   
   
   

Sản phẩm mới đạt tiêu chuẩn về hình thức cũng như năng suất.

Nơi nhận:

˗            Như trên;

˗            Lưu.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI