Biên bản nghiệm thu gạch ốp lát

Biên bản nghiệm thu gạch ốp lát là văn bản của cá nhân/tổ chức soạn thảo sau khi thực hiện xong các công việc kiểm tra, thử nghiệm,….gạch ốp lát; việc lập biên bản nghiệm thu nhằm ghi nhận lại toàn bộ tiến trình, công tác kiểm tra của cá nhân/tổ chức,cụ thể như sau:

Mẫu Biên bản nghiệm thu gạch ốp lát

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

 ……, ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN NGHIỆM THU GẠCH ỐP LÁT

(Số:…/BB-….)

Ngày…/…./….. , tại:……………………………………………………………, các bên tiến hành nghiệm thu gạch ốp lát gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư): ………………………………………………………

Người đại diện Ông/Bà:………………………………… Chức vụ:……………………

Nhà thầu: ………………………………………………………………………………

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ:………………………

Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu gạch ốp lát

Tên loại gạch: ………………………………………………………………………….

Xuất xứ: ………………………………………………………………………………..

Thuộc công trình: ……………………………………………………………………..

Số lượng: ……………………………………………………………………………….

Tại địa điểm:………………………………………………………………………………

Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu gạch ốp lát:

Bắt đầu hồi….giờ…phút, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …giờ….phút, ngày ……tháng…năm….

Nội dung nghiệm thu:

Tài liệu căn cứ nghiệm thu gồm:

1, Phiếu yêu cầu nghiệm thu số:………… của Công ty…………………………….

2, Căn cứ vào bản vẽ thiết kế thi công đã được duyệt…………………………..

3, Quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng xây dựng……………………………………

4, Căn cứ…………………………………………………………………………….

Tiến hành nghiệm thu:

– Đánh giá hoàn thành công việc:……………………………………………………….

– Chất lượng nguyên vật liệu gạch ốp lát:………………………………………………

-Kiểm tra hệ kết cấu sàn, tường, hình dáng, kích thước,vị trí, cao độ:……………………

-Vệ sinh bề mặt: …………………………………………………………………………..

– Các nội dung khác:………………………………………………………………………

Kết luận

Đạt hoặc chưa đạt……………………………………………………………………….

Cần sửa chữa các vị trí…………………………………………………………………..

Hồ sơ tài liệu nghiệm thu gồm:

1,Biên bản nghiệm thu gạch ốp lát và các phụ lục đi kèm

2, Các tài liệu căn cứ nghiệm thu.

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu gạch ốp lát các bên đi đến thống nhất thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, đóng dấu)

NHÀ THẦU

(Ký, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com