Biên bản phiên giải trình trực tiếp

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản phiên giải trình trực tiếp


CƠ QUAN ……

 

Số:… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN PHIÊN GIẢI TRÌNH TRỰC TIẾP

Phiên giải trình trực tiếp

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính số  …/BB-VPHC lập ngày …/…/………;

Căn cứ văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp ngày …/…/……

Căn cứ Thông báo số …/TB-… ngày … tháng … năm ….

Vào hồi … giờ … phút ngày … tháng … năm ….

Tại: …………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có: người lập biên bản ………………………..,………………………

Bên tổ chức phiên giải trình:

Họ và tên: …………………………………….Chức vụ: …………………………………………

Cơ quan: …………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên: …………………………………….Chức vụ: ………………………………………..

Cơ quan: …………………………………………………………………………………………………………..

Bên giải trình:

Họ và tên: ………………………………………Giới tính: ……………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……./……../………………….. Quốc tịch: ……………………………..

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………..

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:……………………………………; ngày cấp:……/……../…………..;

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………………….

<Tên tổ chức vi phạm>: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………………….

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: ……../………../……………….; nơi cấp: …………………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật: …………………..Giới tính: ………………………………………..

Chức danh: …………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung phiên họp giải trình như sau:

Ý kiến của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính:

  • Về căn cứ pháp lý: ………………………………………………………………………………………..
  • Về các tình tiết, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm: ………………………………….
  • Về các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả dự kiến áp dụng đối với hành vi vi phạm:…………………………………………………………………………………………..

Ý kiến của cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm hoặc của người đại diện hợp pháp của cá nhân/tổ chức vi phạm:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Phiên giải trình kết thúc vào hồi…. giờ …. phút, ngày ………./………/………..

Biên bản này gồm …. tờ, được lập thành …. bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà) ……………………………là cá nhân vi phạm/ đại diện tổ chức vi phạm hoặc người đại diện hợp pháp của cá nhân/ tổ chức vi phạm 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN

(ký và ghi rõ họ tên )

ĐẠI DIỆN GIẢI TRÌNH

( ký và ghi rõ họ tên )

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

( ký và ghi rõ họ tên )

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com