Mẫu Biên bản rút vốn cổ đông

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản rút vốn cổ đông


CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP …

 

Số: …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN RÚT VỐN CỔ ĐÔNG

(Vv rút vốn cổ đông )

Căn cứ luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ … (tên doanh nghiệp );

Căn cứ tình trạng hoạt động của … (tên doanh nghiệp )

Vào hồi … giờ … phút ngày … tháng … năm …..

Trụ sở chính  tại: …………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận kinh doanh số: …………….

Do phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư: …………….. cấp ngày: ………………

Chúng tôi gồm có: ………………………………………………………………………….

Chủ tọa cuộc họp: Ông (bà ): ………………………………………………………………

Thư ký cuộc họp: Ông (bà ): ……………………………………………………………….

Thành phần tham dự:

Ông (bà ): …………………………………………. Chức vụ: ……………………………

Ông (bà ): …………………………………………. Chức vụ: ……………………………

Ông (bà ): …………………………………………. Chức vụ: ……………………………

Ông (bà ): …………………………………………. Chức vụ: ……………………………

Nội dung công việc:

Đại hội đồng cổ đông:

Tổng số thành viên tham dự: ……………….. chiếm ………………% số vốn có quyền biểu quyết.

Căn cứ số thành viên tham dự và điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên quy định tại Điều lệ công ty … cuộc họp đã diễn ra gồm các thành viên:

STT Tên thành viên Số lượng cổ phần
1 Nguyễn Văn A 32.000.000
2 Lê Thị ….
3
4

Tiến hành rút vốn cổ đông:

Sau khi nghe tất cả các ý kiến thảo luận đã được đưa ra tại cuộc họp, chủ tọa cuộc họp đã tóm tắt lại các ý kiến và thông báo biểu quyết vấn đề sau:

Đồng ý cho Ông (bà ): …………………………………………………………………..

Giới tính: ……………… Quốc tịch: ………………….. Sinh ngày:……………………..

Số CMND/CCCD: ………………………Cấp ngày:……………Tại: …………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………….

Rút vốn cổ đông từ ngày: …. Tháng … năm ….

Cam kết:

Doanh nghiệp, cổ đông cam kết thực hiện đúng quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp có cổ đông góp vốn thuộc vốn nhà nước.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung này.

……….

NGƯỜI LẬP

 

(ký và ghi rõ họ tên )

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/CTY

 

(ký và ghi rõ họ tên )

NGƯỜI XÁC NHẬN

 

(ý kiến xác nhận, ký và ghi rõ họ tên )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com