Giải trình chênh lệch doanh thu

Giải trình chênh lệch doanh thu là văn bản của tổ chức soạn thảo để trình bày và giải thích trước bộ phận/ người có thẩm quyền về việc chênh lệch doanh thu của tổ chức đó, cụ thể như sau:

Mẫu Giải trình chênh lệch doanh thu

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


TÊN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/….

 

V/v: Giải trình chênh lệch doanh thu

….., ngày…tháng…năm…

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH DOANH THU

Kính gửi: – Ban Giám đốc Công ty…….

Căn cứ Báo cáo Doanh thu quý… năm…

Căn cứ ……………(Số liệu thống kế, Tổng hợp đánh giá,…)

Căn cứ………… (Biên bản họp, …..)…………

Phòng tài chính- Kế toán xin giải trình về việc chênh lệch doanh thu giữa quý…năm…. so với quý… năm…. cụ thể như sau:

Doanh thu quý…năm… Doanh thu quý…năm… Số tiền chênh lệch Tỉ lệ chênh lệch
…………… tỷ đồng ……………tỷ đồng …… ……… tỷ đồng ………………. %

Lý do có sự chênh lệch doanh thu :…………..…………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Ghi chú: ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Một số đề xuất/kiến nghị: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Trên đây là toàn bộ phần giải trình về việc chênh lệch doanh thu giữa quý… năm… với quý…năm…. Kính đề nghị Ban Giám đốc cùng các vị lãnh đạo trong Công ty xem xét./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VT

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com