Giải trình nộp lại báo cáo tài chính

Giải trình nộp lại báo cáo tài chính là văn bản của tổ chức, cá nhân, hộ  kinh doanh thực hiện việc nộp lại báo cáo tài chính trong trường hợp báo cáo đã nộp tổng hợp về tình hình tài chính, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả và kết quả kinh doanh trong kỳ có vấn đề sai sót, thay đổi, cần bổ sung hoặc vấn đề khác phải nộp lại tới cơ quan, đơn vị quản lý hoặc có thẩm quyền giải quyết. Dưới đây là mẫu giải trình nộp lại báo cáo tài chính của Doanh nghiệp:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình nộp lại báo cáo tài chính

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:…/….-……..

V/v giải trình nộp lại báo cáo tài chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

….. ,ngày…. tháng ……..năm……….

GIẢI TRÌNH NỘP LẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: Chi cục thuế quận/huyện…..

Tên doanh nghiệp:

Mã số thuế/ mã số doanh nghiệp:

Địa chỉ trụ sở:

Hotline:                                                                           Số Fax/email (nếu có):

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:                           Sinh năm:

Chức vụ:

Số điện thoại liên hệ:

Báo cáo giải trình nộp báo cáo tài chính của Công ty……….

1.Nội dung báo cáo tài chính

Ngày …./…./…. Công ty…..đã tiến hành nộp báo cáo tài chính tại Chi cục thuế quận/huyện……. với các nội dung sau:

……………………………………………………………………………………

2.Trình bày lý do và nội dung nộp lại báo cáo tài chính

Do tình hình kinh doanh tại Công ty ….. có nhiều thay đổi dẫn tới việc báo cáo có một số thiếu sót. Nay Công ty tiến hành nộp lại báo cáo tài chính sau khi đã xem xét lại thông tin như sau:

…………………………………………………………………………………….

Lý do khác:…………………………………………………………………….

Cung cấp giấy tờ liên quan ( Nếu có):

Công ty………. xin cam đoan những gì đã trình bày và giấy tờ cung cấp là đúng sự thật. Nếu sai Công ty…………. xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Kính đề nghị Chi cục thuế quận/huyện……… tiếp nhận, xem xét./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

 

–         Như trên;

–         Lưu:………….

TÊN DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com