Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định của Luật Đầu tư, Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài là điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư trong những ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định, điều ước quốc tế về đầu tư.

Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài là văn bản của tổ chức gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trực thuộc tỉnh/thành phố, nội dung của văn bản này là sự trình bày và giải thích việc nhà đầu tư nước ngoài đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật.

Mẫu Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CÔNG TY Y CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/….

 

V/v: Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài

….., ngày…tháng…năm…

Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2014;

Căn cứ Nghị định 118/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ các văn bản có liên quan.

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố……

– Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố……..

I.THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

CÔNG TY X

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………………….

Số đăng ký kinh doanh:………………………………………………………………….

Đăng ký tại:………………………………………………………………………………

Hotline:…………………..               Số Fax/email (nếu có):……………………………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………….               Sinh năm:………

Quốc tịch:……………………………………………………………………………….

Hộ chiếu số:…………………….. ngày cấp:…/…/… Nơi cấp:………………………..

Chức vụ:……………………..          Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….

Số TK:…………….- Chi nhánh…………- Ngân hàng……………

II.THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP NHẬN ĐẦU TƯ

CÔNG TY Y

Địa chỉ trụ sở:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:…………………..               Số Fax/email (nếu có):…………………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………….                       Sinh năm:………

Chức vụ:……………………..          Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….

Số TK:…………….- Chi nhánh…………- Ngân hàng……………

Các ngành nghề Công ty Y đã đăng ký kinh doanh:

STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH GHI CHÚ
1      
2      
     

III. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH MÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THAM GIA ĐẦU TƯ

1.Tên chương trình/dự án/công trình: ………………………………………………….

2.Địa điểm thực hiện: ………………………………………………………………….

3.Kế hoạch chi tiết thực hiện dự án: ……………………………………………………

4.Thời gian hoạt động:………………………………………………………………….

5.Tổng vốn đầu tư : ……………………………………..(tỷ đồng) bao gồm:

-Vốn đầu tư của NĐTNN:……………………………………..(tỷ đồng), tương đương: …………………………………. (đô la Mỹ), chiếm:………………………… %tổng vốn đầu tư được NĐTNN góp bằng ………………………….. trong vòng ……… tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đầu tư.

-Chi tiết vốn để thực hiện:…………………. (tỷ đồng) để thực hiện………………….……;

…………………………………………………(tỷ đồng) để thực hiện……………………

6.Chương trình/dự án/công trình bắt đầu đi vào thực hiện/xây dựng/triển khai: Từ ngày…/…/…

IV.GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI LÀ CÔNG TY….. ĐÃ ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Luật Đầu tư, các điều ước quốc tế và các văn bản khác có liên quan:

Công ty Y là doanh nghiệp nhận đầu tư từ nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) là Công ty X để thực hiện dự án………………………………………… nhận thấy Công ty X đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật trong nước, quốc tế, cụ thể:

1.Đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ (Theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật đầu tư)

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

2.Đáp ứng điều kiện về hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

Trên đây là toàn bộ phần giải trình về việc Nhà đầu tư nước ngoài là Công ty X đã đáp ứng điều kiện đầu tư để thực hiện dự án…………………………

Nhận thấy nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn đáp ứng mọi điều kiện để hoạt động kinh doanh cũng như có đầy đủ khả năng để tham gia đầu tư thực hiện dự án……………………….

Kính mong cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xem xét và chấp thuận để nhà đầu tư nước ngoài sớm tham gia vào việc đầu tư thực hiện dự án……………….. đảm bảo tiến độ thực hiện./.

Nơi nhận:

 

-Như trên;

-Lưu VT; VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY X

 

(Đã ký)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY Y

 

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com