Kê khai chuyển nhượng dự án

Theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư năm 2014,

1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật này;

b) Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

c) Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

d) Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

Kê khai chuyển nhượng dự án là việc mà cơ quan, tổ chức thực hiện việc liệt kê danh sách các dự án mà cơ quan, tổ chức đã chuyển nhượng. Sau đó gửi đến cư quan có thẩm quyền giải quyết nhằm thực hiện một công việc, nghĩa vụ, lợi ích nào đó của cơ quan, tổ chức.

Mẫu Kê khai chuyển nhượng dự án

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Tên đơn vị thực hiện
kê khai
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số ………/…..
V/v kê khai chuyển nhượng dự án
….., ngày … tháng … năm …..

 KÊ KHAI CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN

Kính gửi: ….(tên cơ quan tiếp nhận Văn bản kê khai….)

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2014;

Nghị định 118/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

          … (Tên đơn vị kê khai) gửi Bảng kê khai chuyển nhượng dự án(đính kèm).

          Kê khai này thực hiện từ ngày …./…. / ……

          … (tên đơn vị kê khai) xin chịu trách nhiệm trước pháp Luật về tính chính xác về thông tin, nội dung mà chúng tôi đã kê khai./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

– Họ tên người nộp Biểu mẫu:…………………………………………………………………..

– Địa chỉ đơn vị thực hiện kê khai:…………………………………………………………….

– Số điện thoại liên lạc:…………………………………………………………………………….

– Email:………………………………………………………………………………………………….

– Số fax:…………………………………………………………………………………………………

Ghi nhận ngày nộp Văn bản kê khai của cơ quan tiếp nhận

(Cơ quan tiếp nhận Văn bản kê khai ghi ngày, tháng, năm nhận được Văn bản kê khai và đóng dấu công văn đến)

Kèm theo là bảng kê khai danh sách các dự án được chuyển nhượng:

Stt Tên dự án được chuyển nhượng Bên nhận dự án chuyển nhượng Giấy tờ, tài liệu, chứng cứ chứng minh Ghi chú
1        
2        
       

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com