Tờ trình sửa đổi điều lệ

Mẫu Tờ trình sửa đổi điều lệ


  CÔNG TY CỔ PHẦN………..

Số: …………… /TTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

………., ngày……… tháng……… năm 2019

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

V/v: Sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần….

Kính gửi: – Đại hội đồng cổ đông công ty…………

Căn cứ  Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ vào Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần…………….;

Căn cứ vào quá trình hoạt động của Công ty cổ phần…………………………;

Sau quá trình rà soát,  xem xét và thống nhất, xét thấy một số Điều lệ của công ty không còn phù hợp với tiến trình hoạt động của công ty …….

Tôi thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần ……về việc sửa đổi điều lệ của công ty để việc hoạt động của chúng ta đúng với quy định của pháp luật hiện hành và đáp ứng được nhu cầu chung của toàn công ty……

Các điều lệ cần sửa đổi như sau:

  • Điều…
  • Điều….
  • Điều…
  • ……………………….

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt trả lời thông báo để Công ty chúng ta nhanh chóng thống nhất quan điểm đi vào việc sửa đổi sớm nhất có thể.

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

( Ký tên và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com