Kê khai doanh thu hàng xuất khẩu

Theo quy định của Luật Thương mại năm 2005, thì Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

Kê khai doanh thu hàng xuất khẩu là việc mà cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa xuất khẩu tiến hành kê khai doanh thu(tổng số tiền thu được từ việc xuất khẩu hàng hóa theo thời gian quy định) để gửi đến cơ quan nhà nước cơ thẩm quyền hoặc để thực hiện một công việc, quyền lợi và nghĩa vụ nào đó theo quy định của pháp luật.

Mẫu Kê khai doanh thu hàng xuất khẩu

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Tên đơn vị thực hiện
kê khai
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số ………/…..
V/v kê khai doanh thu hàng xuất khẩu
….., ngày … tháng … năm …..

 KÊ KHAI DOANH THU HÀNG XUẤT KHẨU

Kính gửi: ….(Tên cơ quan tiếp nhận Văn bản kê khai ….)

… (Tên đơn vị kê khai giá) gửi Bảng kê khai doanh thu hàng xuất khẩu (đính kèm).

Thời điểm ghi nhận doanh thu hàng xuất khẩu : ngày…/…/…. (Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC: “Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.Như vậy, Thời điểm ghi nhận doanh thu là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan. Căn cứ để xác định doanh thu hàng xuất khẩu là Tờ khai hải quan và hóa đơn thương mại.)

… (Tên đơn vị kê khai) xin chịu trách nhiệm trước pháp Luật về tính chính xác của doanh thu hàng xuất khẩu mà chúng tôi đã kê khai./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

– Họ tên người nộp:……………………………………………………………………………

– Địa chỉ đơn vị thực hiện kê khai:………………………………………………………..

– Số điện thoại liên lạc:…………………………………………………………………………

– Email:………………………………………………………………………………………………

Bảng kê khai doanh thu hàng xuất khẩu(kèm theo):

Stt Tên hàng xuất khẩu Doanh thu Tỷ giá Ghi chú
1        
2        
       

 

Tổng doanh thu:………………………….. tỷ đồng

Năm: ……..

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com