Kê khai giao dịch liên kết

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết: Giao dịch liên kết là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết.

Cũng tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định 20/2017/NĐ-CP  quy định : Người nộp thuế có giao dịch liên kết phải thực hiện kê khai các giao dịch liên kết; loại trừ các yếu tố làm giảm nghĩa vụ thuế do quan hệ liên kết chi phối, tác động để xác định nghĩa vụ thuế đối với các giao dịch liên kết tương đương với các giao dịch độc lập có cùng điều kiện.

Như vậy, Kê khai giao dịch liên kết là việc mà cá nhân, tổ chức bắt buộc phải tiến hành thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, dưới đây là mẫu kê khai giao dịch liên kết:

Mẫu Kê khai giao dịch liên kết

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Tên đơn vị thực hiện kê khai ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————
Số ………/….. V/v kê khai giao dịch liên kết ….., ngày … tháng … năm …..

  KÊ KHAI GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Kính gửi: ….(tên cơ quan tiếp nhận Văn bản kê khai ….)

… (Tên đơn vị kê khai) gửi Bảng kê khai các giao dịch liên kết (đính kèm).

Thời điểm kê khai: …/…/…

… (Tên đơn vị kê khai) xin chịu trách nhiệm trước pháp Luật về tính chính xác của thông tin, dữ liệu về các giao dịch liên kết mà chúng tôi đã kê khai./.

Nơi nhận: – Như trên; – Lưu: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)

– Họ tên người nộp:……………………………………………………………………………

– Địa chỉ đơn vị thực hiện kê khai:………………………………………………………..

– Số điện thoại liên lạc:…………………………………………………………………………

– Email:………………………………………………………………………………………………

Bảng kê khai giao dịch liên kết, kèm theo là…. (số lượng) tờ khai giao dịch liên kết.

Stt Tên đơn vị, tổ chức liên kết Lĩnh vực, hoạt động liên kết Thời gian liên kết  Ghi chú
         
         
         

 

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ)

Mẫu số 01

THÔNG TIN VỀ QUAN HỆ LIÊN KẾT VÀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT (Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)

Kỳ tính thuế: từ ……………………đến……………….

[01] Tên người nộp thuế

[02] Mã số thuế:                            

[03] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

[04] Quận/huyện: ……………………………. [05] Tỉnh/thành phố: …………………………..

[06] Điện thoại: ……………………………… [07] Fax: …………………….. [08] Email:

[09] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………………………

[10] Mã số thuế:                            

MỤC I. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN KẾT

STT Tên bên liên kết Quốc gia Mã số thuế Hình thức quan hệ liên kết
(1) (2) (3) (4) (5)
A B C D Đ E G H I K
1                          
2                          
3                          
                         

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com