Quyết định của chủ đầu tư về việc gia hạn dự án đầu tư

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định của chủ đầu tư về việc gia hạn dự án đầu tư

CÔNG TY 

…………

——————

Số: …../201…./QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày …  tháng …  năm 201…

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY 

 (V/v: Gia hạn dự án đầu tư tại ………….)

– Căn cứ vào Luật Đầu tư sửa đổi bổ sung năm 2016;

– Căn cứ vào các văn bản pháp luật khác có liên quan;

– Căn cứ vào Điều lệ Công ty …………………………;

– Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư, mã số dự án:…………………………….;

– Căn cứ Biên bản họp thành viên Công ty ………………. số …../201…./ BB- HĐTV,  ngày …  tháng …  năm 201.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1:  Gia hạn dự án đầu tư cho Dự án ….. , Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số ……… tại địa chỉ ………….., nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 2: Trách nhiệm về việc cập nhật, xin phép các giấy tờ khác có liên quan đến dự án của Công ty ……………………………………, cụ thể như sau:

ĐIỀU 3: Gửi tới các phòng ban liên quan, người được giao nhiệm vụ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý.

ĐIỀU 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc và các Trưởng phòng chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.                                                                                                

Nơi nhận:

 

–          Phòng ……. ;

–         ……………

–         ……………

–          Lưu VP.

 T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

………………..

 
   

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com