Thông báo di dời mô mả theo kế hoạch

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo di dời mô mả theo kế hoạch


ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN…..

Số:…/ TB-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019.

THÔNG BÁO DI DỜI MÔ TẢ THEO KẾ HOẠCH

V/v di dời mô mả theo kế hoạch thu hồi đất để xây dựng dự án ..

Căn cứ theo Quyết định số:…/QĐ-UBND quy định thu hồi đất xây dựng dự án ….. của Ủy ban nhân dân tỉnh……………

Căn cứ theo Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo về việc di dời mồ mả theo kế hoạch như sau:

Các hộ nằm trong diện có mồ mả phải di dời gồm:

Họ và tên Số lượng mồ mả Vị trí …………….
1.      
2.      
3.      
…..      

Đến hết ngày…/…./…. Các chủ hộ có mồ mả nêu trên phải thực hiện dời để nhanh chóng để cơ quan có thẩm quyền báo cáo thi hành.

Các hộ nêu trên thuộc diện quy hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án sẽ được hỗ trợ chi phí di chuyển mồ mả như chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng mới và các chi phí hợp lý khác có liên quan trực tiếp theo quy định.

Mọi thắc mắc, kiến nghị để được tiếp nhận giải đáp từ ngày…./…./…. Đến ngày…./…./… tại bộ phận:……. Ủy ban nhân dân huyện………………………………

Hết thời thời hạn nêu trên sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào liên quan.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

– Lưu VT

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com