Đơn xin khai thác cát

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin khai thác cát

Đơn xin khai thác cát là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chủ thể này được khai thác cát ở một khu vực nhất định khi chủ thể đã đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

……………, ngày…….tháng…….năm 20….

ĐƠN XIN KHAI THÁC CÁT

(V/v: Đề nghị cấp phép khai thác cát tại………… với diện tích ……… )

          – Căn cứ Luật khoáng sản năm 2010.

Kính gửi: – BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

– TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

( – ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…………….

-SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH……………)

Tên tổ chức: …………………………………………………………………………………………..

Trụ sở tại:………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………….. Fax:……………………………………………..

Quyết định thành lập doanh nghiệp số………, ngày…. tháng…… năm……… hoặc Đăng ký kinh doanh số…………. ngày….. tháng…… năm……..

Được đại diện bởi:………………………. Chức vụ:……………

Chứng minh nhân dân số:……………….. cấp ngày…./…./……. tại………………………

Giấy chứng nhận đầu tư số…. ngày…. tháng…. năm… của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…… cho dự án ……… của Công ty ………………

(Hoặc các thông tin sau đối với cá nhân xin khai thác:

Họ và tên:…………………….. Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân số:………………. cấp ngày…./…../……. tại……………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………

Nơi ở hiện nay:…………………………………..)

Báo cáo kết quả thăm dò cát tại xã………….. do………… thành lập năm…….. đã được………… phê duyệt theo Quyết định số…….. ngày…. tháng…. năm…….của………….

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 51 Luật Khoáng sản năm 2010:

“Điều 51. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản

1.Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được khai thác khoáng sản bao gồm:

a)Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp

…”

Khoản 2 Điều 53 Luật Khoáng sản năm 2010 quy định:

“Điều 53. Nguyên tắc và điều kiện cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

2.Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

a)Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 10 của Luật này. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản;

b)Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

c)Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

Nhận thấy, ………………………… đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Do vậy, tổ chức/tôi kính đề nghị được cấp phép khai thác cát tại khu vực …………. thuộc xã…………. huyện………… tỉnh…………………

Diện tích khu vực tổ chức/tôi xin khai thác là…………… (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc:………. có toạ độ xác định trên bản đồ khu vực khai thác theo…………..

Trữ lượng khai thác: ……………….. (tấn, m3,…)

Công suất khai thác:…………….. (tấn, m3,…) /năm

Mức sâu khai thác: …………..

Thời hạn khai thác:…….. năm, kể từ ngày …./…./…… đến hết ngày…./…./…… Trong đó thời gian xây dựng cơ bản mỏ là:…….năm (tháng).

Mục đích sử dụng khoáng sản:………………………………………………..

Tổ chức/tôi xin cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Tổ chức/tôi có gửi kèm theo đơn này một số giấy tờ sau:………………………….

 

Chủ thể xin khai thác

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com