Thanh tra nhân dân trong trường học

Thanh tra nhân dân là cách thức giám sát của nhân dân thông qua Ban thanh tra nhân dân đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của đơn vị, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, đơn vị nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước”. Trong nội dung trình bày này, Luật LVN Group sẽ giới thiệu quy định Thanh tra nhân dân trong trường học. Hãy cân nhắc !.
Thanh tra nhân dân trong trường học

1. Ban thanh tra nhân dân trường học là gì?

Ban thanh tra nhân dân trường học do chính Hội nghị viên chức hoặc hội nghị đại biểu viên chức bầu lên. Ban thanh tra nhân dân trường học có trưởng ban và các thành viên, thành viên có từ 03 đến 09 thành viên là người đang công tác tại cơ sở trường học đó và nhiệm vụ, trách nhiệm của các thành viên đó chính là thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của trưởng ban. Trưởng ban của ban thanh tra nhân dân trường học chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trường học. Nếu như ban thanh tra nhân dân trường học có từ 05 thành viên trở lên thì được quyền bầu ra một phó trưởng ban và trách nhiệm của phó trưởng ban đó chính là giúp trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ. Nhiệm kỳ của ban thanh tra nhân dân trường học là 02 năm.

2. Ban thanh tra nhân dân trong trường học có chức năng gì?

Căn cứ tại tiểu mục 1 Mục II hướng dẫn 02/HD-CĐN năm 2018 về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân trong các đơn vị nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành Giáo dục do Công đoàn giáo dục Việt Nam ban hành, có quy định như sau:

Vai trò của ban thanh tra nhân dân

Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở đơn vị, đơn vị để giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của đơn vị, tổ chức, cá nhân; góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, nhà giáo, người lao động, đơn vị, tổ chức, đơn vị.
Theo đó chức năng của ban thanh tra nhân dân tại trường học sẽ thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

3. Ban thanh tra nhân dân có quyền thanh tra tài chính công đoàn cơ sở trường được không?

Tại tiểu mục 2 Mục II hướng dẫn 02/HD-CĐN năm 2018 có nêu về nhiệm vụ, quyền hạn của ban thanh tra nhân dân trường học như sau:
Nhiệm vụ, quyền hạn của ban thanh tra nhân dân
a) Giám sát đơn vị, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm ở đơn vị, đơn vị theo hướng dẫn tại khoản 3 mục III của Hướng dẫn này; khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị người có thẩm quyền giải quyết theo hướng dẫn của pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó;
b) Xác minh những vụ việc do người đứng đầu đơn vị, đơn vị giao;
c) Tham gia việc thanh tra, kiểm tra tại đơn vị, đơn vị theo đề nghị của đơn vị nhà nước có thẩm quyền; gửi tới thông tin, tài liệu, cử người tham gia khi được yêu cầu;
d) Kiến nghị với người đứng đầu đơn vị, đơn vị xử lý vi phạm theo thẩm quyền và khắc phục sơ hở, thiếu sót được phát hiện qua hoạt động giám sát, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, nhà giáo, người lao động;
đ) Kiến nghị ban chấp hành công đoàn cơ sở và người đứng đầu đơn vị, đơn vị các cách thức động viên, biểu dương, khen thưởng cán bộ, nhà giáo, người lao động phát hiện sai phạm và có thành tích trong công tác;
e) Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của cán bộ, nhà giáo, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến phạm vi giám sát của ban thanh tra nhân dân;
g) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do pháp luật quy định.
Dẫn chiếu đến tiểu mục 3 Mục III hướng dẫn 02/HD-CĐN năm 2018 có nêu như sau:
Hoạt động giám sát của ban thanh tra nhân dân
a) Phạm vi giám sát
– Phạm vi giám sát của ban thanh tra nhân dân ở đơn vị nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm những nội dung sau:
+ Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ năm học (hoặc nhiệm vụ công tác năm) của đơn vị, đơn vị;
+ Việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của đơn vị, đơn vị; việc thực hiện công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
– Ban chấp hành công đoàn cơ sở hướng dẫn ban thanh tra nhân dân xác định phạm vi giám sát và tổ chức giám sát theo hướng dẫn. Để thực hiện nhiệm vụ giám sát có chất lượng, hiệu quả phù hợp trong điều kiện ban thanh tra nhân dân hoạt động kiêm nhiệm, phạm vi giám sát trước hết tập trung vào những nội dung sau đây:
+ Những nội dung đã được nghị quyết hội nghị CBCCVC và hội nghị người lao động thông qua;
+ Những vụ việc gây bức xúc trong đơn vị, đơn vị hoặc các hành vi vi phạm quyền, lợi ích của cán bộ, nhà giáo và người lao động tại đơn vị, đơn vị;
+ Những vụ việc liên quan đến hoạt động của đơn vị, đơn vị, liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, nhà giáo và người lao động qua theo dõi, phản ánh phát hiện có vi phạm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Vì vậy, Ban Thanh tra nhân dân chỉ có thẩm quyền giám sát việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của đơn vị, đơn vị;
Đối với công đoàn cơ sở trường Ban thanh tra nhân dân thực hiện giám sát theo hướng dẫn của ban chấp hành công đoàn cơ sở, theo đó trong các nội dung thuộc phạm vi giám sát Ban thanh tra nhân dân sẽ không thực hiện thanh tra tài chính công đoàn cơ sở trường.
Trên đây là nội dung nội dung trình bày vềThanh tra nhân dân trong trường họcLuật LVN Group xin gửi đến các bạn đọc. Nếu có vướng mắc trong quá trình nghiên cứu hãy liên hệ ngay với công ty Luật LVN Group chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất. Chúc các bạn thành công.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com