Giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận

Mẫu Giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận


CÔNG TY …….

Số : …/…..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN

V/v : chênh lệch lợi nhuận

Kính gửi : Chi cục thuế ……

Tên doanh nghiệp : …….

Người đại diện theo pháp luật : ………

Chức vụ : ………….

Địa chỉ trụ sở chính : ……………

Điện thoại : ………….

Mã số thuế : ……….

Ngành nghề kinh doanh : ……..

Nội dung giải trình : Công ty ….. xin được giải trình về việc chênh lệch số liệu lợi nhuận sau thuế quý I năm 2019 so với quý I năm 2018 như sau :

  • Doanh thu bán hàng quý I năm 2019 tăng …….. triệu đồng tương ứng tăng ……% so với quý I năm 2018
  • Chi phí bán hàng quý I năm 2019 giảm …….  triệu đồng tương ứng giảm …….% so với quý I năm 2018
  • Chi phí quản lý công ty năm 2019 giảm …….. triệu đồng tương ứng giảm ……..% so với quý I năm 2018
  • Thu nhập khác quý I năm 2019 tăng ……. triệu đồng tương ứng với giảm ……% so với quý I năm 2018
  • ………….

Căn cứ vào các nội dung như trên , Công ty …. xin giải trình với Chi cục thuế về việc chênh lệch lợi nhuận sau thuế .

Nơi nhận :

– ….. ;

– …… ;

Lưu ….

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …….

(Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com