Thông báo phát hành hóa đơn

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn


CHI CỤC THUÊ

CHI CỤC TRƯỞNG

Số:…/ TB-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

V/v phát hành hóa đơn năm 2019

  1. Cục Thuế Quận:…………………………………………………………
  2. Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………
  3. Số điện thoại:…………………………………………………………………………….
  4. Các loại hoá đơn được phát hành:
STT Tên loại

 

hoá đơn

Mẫu số Ký hiệu Số lượng Từ số Đến số Ngày bắt đầu sử dụng Doanh nghiệp in
Tên MST
                   
                   
                   

Chi cục thuế thông báo phát hành hóa đơn, các đơn vị liên quan có trách nhiệm theo dõi thực hiện.

Nơi nhận

– Lưu VT

CHI CỤC TRƯỞNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com