Công văn đề nghị tăng sản lượng

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn đề nghị tăng sản lượng

Công văn đề nghị tăng sản lượng là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị một hoặc một số chủ thể nhất định nào đó thực hiện/chấp nhận đề nghị tăng sản lượng.


CÔNG TY……….

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-……..

Về việc đề nghị tăng sản lượng…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ TĂNG SẢN LƯỢNG

Kính gửi:      – Công ty…………………………;

– Phòng/Ban………………

– Ông…………………. – Trưởng Phòng/Ban…………….

(Hoặc các chủ thể khác, tùy thuộc vào quyền quyết định việc tăng sản lượng)

     Ngày…. tháng…. năm……, Phòng/ban…. chúng tôi có ký kết Hợp đồng/nhận được văn bản……… với/của…………… Theo đó, sản lượng……….. theo quy định tại……….. là…………. Tuy nhiên, sau quá trình tham gia/thực hiện/… chúng tôi nhận thấy sản lượng trên không phù hợp với thực tiễn/nhu cầu/… Do vậy, chúng tôi gửi tới Quý công ty/Phòng/Ban/Ông/Bà… công văn…………. để đề nghị tăng sản lượng………

Điều 1. Mục đích

Đề nghị ………. tăng sản lượng…… trong quá trình chuẩn bị, thực hiện công việc……… theo văn bản/chỉ đạo/………

………………………………………

Điều 2. Hoàn cảnh, nguyên nhân đưa ra đề nghị

………………………………………

Điều 3. Quá trình tăng sản lượng

1.Quá trình chuẩn bị để tăng sản lượng

………………………………………

2.Nâng cao sản lượng

………………………………………

3.Mục tiêu

………………………………………

Điều 4.Tổ chức thực hiện

Phòng/ban/… chúng tôi kính gửi ………… đề nghị ……… tăng sản lượng………

Kính mong …… chấp nhận đề nghị trên và có các hành động thực tế nâng cao sản lượng ……

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– …;

– Lưu VT (……).

TRƯỞNG PHÒNG…….

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com