Công văn giải trình

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn giải trình

Công văn giải trình là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để giải trình với chủ thể có thẩm quyền về một sự việc nào đó liên quan đến hoạt động của chủ thể này.


CÔNG TY……….

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

V/v Giải trình………………………….

—————————-

            Ngày…. tháng…. năm……, Công ty/Cơ quan/…. đã tiến hành triển khai………. yêu cầu các Phòng/Ban…………… (chúng tôi) thực hiện…………………… Theo yêu cầu của………………, ngày…. tháng…. năm……, Phòng/Ban…… đã gửi văn bản báo cáo kết quả đạt được sau thời gian…….. triển khai……………. Nhận thấy kết quả mà Phòng/Ban………….. chúng tôi đạt được là không đáp ứng được mục tiêu mà công ty/cơ quan đã đặt ra trong văn bản……….. Nên tôi làm công văn này để giải trình về hoạt động/lý do/….

Điều 1. Mục đích

1.Giải trình………………của Phòng/Ban…. Với……………

2.…

Điều 2. Nội dung triển khai

1.Các hoạt động cụ thể

2.Quy trình thực hiện

3.Lộ trình thực hiện

Điều 3. Kết quả đạt được và lý do

1.Kết quả

Qua thời gian………… thực hiện…………. theo…………, Kết quả mà Phòng/Ban/… đạt được như sau:

2.Lý do

Phòng/Ban……. Không đạt được mục tiêu đề ra/có kết quả như trên là do:

Điều 4.Tổ chức thực hiện

………… kính gửi Ban Giám đốc………… xem xét.

… ./.

Nơi nhận:

 

– Ban Giám đốc/…;

– Lưu VT (……).

TRƯỞNG PHÒNG…….

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com