Đơn khiếu nại về hoạt động kiểm phiếu trưng cầu ý dân

Mẫu Đơn khiếu nại về hoạt động kiểm phiếu trưng cầu ý dân

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

  ………, ngày ……, tháng ……, năm……

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v: Kiểm phiếu trưng cầu ý dân vào Đợt trưng cầu ý dân ngày ……/……./………

ở Tổ trưng cầu ý dân:…….., tại đơn vị: …….………………)

Căn cứ: – Luật Trưng cầu ý dân 2012;

– Báo cáo kết quả trưng cầu ý dân của Ủy ban nhân dân số hiệu:……,  xã (phường/thị trấn): …….………………, Quận ….……………….. Thành phố…………………….. ngày ……/……/………

Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN………………………………………….,

THÀNH PHỐ………………………………………………………………

Tên tôi là:………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:………………………………………………………………………………

CMTND/Hộ chiếu số:…………………………………………………………………

Cấp vào ngày ………………………, Tại nơi cấp:……………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………

Dân tộc: ……………………………. Tôn giáo:………………………………………

Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………………….

Tôi là người đại diện viết đơn và cùng tham gia khiếu nại với …………. anh, chị (có danh sách kèm theo), là công dân thường trú ở xã (phường/thị trấn)……………………, quận (huyện/thi trấn)…………………, tỉnh (thành phố)……………………………………………………………………………………..

Nội dung khiếu nại:

Tôi xin đại diện khiếu nại về việc Kiểm phiếu trưng cầu ý dân vào Đợt trưng cầu ý dân ngày …./…./…. ở Tổ trưng cầu ý dân:…….., tại đơn vị: ……………………..

Nội dung sự việc cụ thể như sau:…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

Chúng tôi thống nhất ý chí cho rằng, đã có sai phạm xảy ra trong quá trình kiểm phiếu, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các công dân Tổ trưng cầu ý dân:…….., tại đơn vị: …….…………………………………. nói riêng và quyền lợi của công dân cả nước nói chung.

Trên đây là toàn bộ sự việc liên quan đến sai phạm trong quá trình kiểm phiếu chưng cầu ý tại Tổ trưng cầu ý dân:…….., tại đơn vị: …….………………………..

Tôi cam kết các nội dung trên là trung thực, khách quan, hợp pháp.

Dựa: Luật Trương cầu ý dân 2012, Điều 42. Khiếu nại, tố cáo về kiểm phiếu; Điều 45. Báo cáo kết quả trưng cầu ý dân của Ủy ban nhân dân cấp xã;

Đề nghị

          Nay chúng tôi đề nghị Ủy ban nhân dân Quận………………………………. xem xét gải quyết sai phạm và yêu cầu các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm về sai phạm này. Chúng tôi đề nghị:

Thứ nhất, ….………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………

Thứ hai, …………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Thứ ba, ………………………….……………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

Kính mong được quan tâm giải quyết!

Đính kèm đơn này là

1. 01 bản Biên bản kết quả kiểm phiếu của Tổ trưng cầu ý dân, Đợt trưng cầu ý dân ngày …./…./…. ở tại đơn vị:…………………………….)

2. 01 bản sao Báo cáo kết quả trưng cầu ý dân của Ủy ban nhân dân cấp xã

3. Danh sách ……… công dân Tổ trưng cầu ý dân, xã…………………,

Huyện…………………………………,

Tỉnh……………………………………

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com