Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Mẫu Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Số: ………./……../HĐ

Số đăng ký tại NH: ……/…..

 • Căn cứ vào Bộ luật dân sự ngày 01/7/1996
 • Căn cứ vào pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989
 • Căn cứ Nghị định số 17/NĐ-CP ngày 29/3/1999 về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất;

Hôm nay, ngày …… tháng ……năm …….. Tại …………………………………………………….…..

Chúng tôi gồm có:

Bên thế chấp: ……

 • Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..
 • Điện thoại: ……………………………. Fax: ………………………………..
 • Do ông (bà): ……………………………………………….. Chức vụ: ……………………………….

Làm đại diện theo giấy ủy quyền số ………. Ngày …../……/………. Của ……………………………

Bên nhận thế chấp: Ngân hàng ……………………………..(Gọi là Ngân Hàng)

 • Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….….
 • Điện thoại: ……………………………. Fax: ………………………………………………………….
 • Do ông (bà): ………………………………………………… Chức vụ: ………………………………

làm đại diện.

Hai bên thỏa thuận ký Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất với những điều khoản sau:

Điều 1: Mục đích thế chấp

Bằng Hợp đồng này, Bên thế chấp đồng ý thế chấp cho Ngân Hàng các loại tài sản theo liệt kê tại Điều 2 dưới đây để đảm bảo cho nghĩa vụ hoàn trả nợ gốc, lãi, lãi phạt và phí (nếu có) theo các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh được ký kết giữa ………………………………………

với Ngân hàng.

Điều 2: Tài sản thế chấp

1.Quyền sử dụng đất:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ………………………… do ……………………cấp hoặc: ……………………………
 • Diện tích đất đem thế chấp: ………………………………………………………………………….
 • Loại đất: ……………………………………………………………………………………….………..

2.Tài sản gắn liền với thế chấp

STT Loại tài sản Giá trị Các giấy tờ gốc Ghi chú
         
         
         
Tổng số …..

Các chi tiết về tài sản bảo đảm theo phụ lục đính kèm

Điều 3: Giá trị thế chấp và số tiền vay

1.Giá trị thế chấp:

 • Giá trị quyền sử dụng đất là: ……………………………………. đồng
 • Giá trị tài sản khác gắn liền với đất là: …………………..…….. đồng
 • Tổng số giá trị thế chấp là: …………………………. Bằng chữ ……………………..…… đồng.

2.Số tiền vay là: ………………………… Bằng chữ …………………………………………. đồng.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên thế chấp

 1. Thực hiện xác nhận thế chấp và đăng ký thế chấp tại Cơ quan có thẩm quyền.
 2. Giao giấy tờ gốc chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, sử dụng quản lý tài sản gắn liền trên đất dùng để thế chấp (sau đây gọi là tài sản thế chấp) và các giấy tờ khác liên quan cho Ngân hàng ngay sau khi ký kết Hợp đồng này.
 3. Tiếp tục khai thác sử dụng tài sản thế chấp và bảo quản không làm giảm giá trị tài sản thế chấp so với khi ký Hợp đồng (không tính đến hao mòn vô hình và yếu tố trượt giá). Không thay đổi, sửa chữa cấu hình và các bộ phận của tài sản thế chấp làm giảm sút giá trị tài sản thế chấp.  Việc sửa chữa lớn phải thông báo cho Ngân hàng biết. Bên thế chấp áp dụng các biện pháp cần thiết tránh nguy cơ giảm sút hoặc mất giá tài sản thế chấp kể cả việc ngừng ngay việc khai thác, sử dụng các tài sản thế chấp đó.
 4. Không được bán, trao đổi, chuyển nhượng, cho, tặng, cho mượn, cho thuê tài sản thế chấp khi chưa có biện pháp bảo đảm khác để đảm bảo nghĩa vụ cho Ngân hàng và chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Ngân hàng.
 5. Chịu mọi chi phí để thực hiện việc thế chấp tài sản, xử lý tài sản thế chấp (nếu có).
 6. Mua bảo hiểm cho tài sản thế chấp trong trường hợp cần thiết. Quyền thụ hưởng tiền bồi thường Bảo hiểm thuộc Ngân hàng. Giấy tờ Bảo Hiểm do Ngân hàng giữ.
 7. Trường hợp giá trị tài sản thế chấp giảm vì bất cứ lý do gì, Bên thế chấp phải thông báo ngay cho Ngân hàng biết.
 8. Nhận lại giấy tờ gốc chứng nhận về quyền sở hữu, sử dụng, quản lý tài sản thế chấp từ Ngân hàng sau khi đã thực hiện xong nghĩa vụ của mình đối với Ngân hàng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng

 1. Giữ giấy tờ gốc chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng, quản lý và các giấy tờ khác liên quan đến tài sản thế chấp.
 2. Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tài sản thế chấp.
 3. Ngân hàng giao lại toàn bộ giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản thế chấp và các giấy tờ khác liên quan đã nhận cho Bên thế chấp sau khi Bên thế chấp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo các Hợp đồng tín dụng (hoặc Hợp đồng bảo lãnh) hoặc thay đổi tài sản thế chấp bằng biện pháp bảo đảm khác và hai bên đã làm thủ tục giải trừ thế chấp.
 4. Ngân hàng có quyền xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ khi Bên thế chấp không hoàn thành nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng tín dụng (hoặc Hợp đồng bảo lãnh) cho Ngân hàng.

Điều 6: Các cách xử lý tài sản thế chấp

Trường hợp phải xử lý tài sản bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ của Bên vay, Ngân hàng lựa chọn theo một trong các cách sau đây:

 1. Bên thế chấp làm thủ tục gán nợ tài sản thế chấp cho Ngân hàng nếu Ngân hàng yêu cầu. Giá cả tài sản thế chấp do hai bên thỏa thuận trên cơ sở mặt bằng giá tài sản cùng loại tại địa phương vào thời điểm đó.
 2. Bên thế chấp sẽ đứng chủ bán tài sản thế chấp để trả nợ Ngân hàng. Giá cả tối thiểu của tài sản thế chấp do hai bên thỏa thuận trên cơ sở giá mặt bằng giá tài sản cùng loại tại địa phương vào thời điểm đó. Giá bán tài sản thế chấp không được thấp hơn giá tối thiểu đã thỏa thuận. Thời hạn bán tài sản thế chấp do hai bên thống nhất.
 3. Ngân hàng và bên thế chấp tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp.
 4. Ngân hàng có quyền xử lý hoặc yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành đấu giá tài sản thế chấp để thu hồi nợ.
 5. Các cách thức khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Xử lý tiền bán tài sản thế chấp

 1. Toàn bộ tiền đặt cọc của người mua và tiền thu được từ bán tài sản thế chấp theo Điều 7 nêu trên được chuyển vào tài khỏan phong tỏa mở tại Ngân hàng để xử lý theo khoản 2 Điều này.
 2. Tiền bán tài sản thế chấp dùng để thanh toán các chi phí xử lý tài sản thế chấp, trả nợ gốc, lãi, lãi phạt quá hạn và phí (nếu có) vay Ngân hàng; nếu còn thừa thì Ngân hàng sẽ chuyển trả cho Bên thế chấp, nếu thiếu thì Bên thế chấp vẫn phải tiếp tục thanh toán đối với khoản nợ còn chưa được thanh toán.

Điều 8: Những điều khoản chung

1.Xử lý vi phạm: Trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng này, nếu một bên phát hiện bên kia vi phạm hợp đồng thì thông báo cho bên kia biết và yêu cầu khắc phục những vi phạm đó. Hết thời hạn ghi trong thông báo mà bên kia không khắc phục được thì bên yêu cầu được quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình liên quan đến Hợp đồng này.

2.Thay đổi về thế chấp: Bên thế chấp có thể thay đổi tài sản thế chấp tại Điều 2 bằng tài sản thế chấp khác hoặc hình thức bảo đảm khác (bảo lãnh, cầm cố) nếu việc thay đổi đó vẫn đảm bảo nghĩa vụ trả nợ Ngân hàng. Trong trường hợp này, có thể ký Hợp đồng mới hoặc Hợp đồng bổ sung.

Việc sửa đổi bổ sung các điều khoản của Hợp đồng này phải được cả hai bên ký, những sửa đổi, bổ sung đó có hiệu lực thay thế, bổ sung điều khoản tương ứng trong Hợp đồng này.

3.Giải quyết tranh chấp: Mọi bất đồng phát sinh trong quá trình  thực hiện Hợp đồng được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không tự thương lượng được thì một trong hai bên thông báo bằng văn bản cho bên kia làm căn cứ để xác định Hợp đồng đã phát sinh tranh chấp (một phần hoặc toàn bộ) để các bên đưa ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Quyết định của Tòa án có hiệu lực bắt buộc đối với các bên theo quy định của pháp luật.

Điều 9: Hiệu lực của Hợp đồng

1.Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày hai bên ký kết và chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Bên thế chấp đã hoàn thành nghĩa vụ của mình theo các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh.
 • Đã có Hợp đồng thay thế đảm bảo nghĩa vụ của Bên thế chấp;
 • Tài sản thế chấp đã bị xử lý.

2.Trong trường hợp do có sự thay đổi về luật pháp, quy định hiện hành làm cho việc thế chấp tài sản một hoặc một số tài sản thế chấp nêu tại Điều 2 trong Hợp đồng này trở thành vô hiệu thì Hợp đồng này vẫn có hiệu lực đối với những tài sản còn lại. Bên thế chấp phải có biện pháp bảo đảm khác thay thế.

3.Hợp đồng này được lập thành 3 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Bên thế chấp giữ 01 bản, Ngân hàng giữ 01 bản và cơ quan đăng ký thế chấp 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẾ CHẤP                              ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG

         (Họ, tên, chức vụ, ký, đóng dấu)                            (Họ, tên, chức vụ, ký, đóng dấu)

XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT CỦA ĐỒNG SỞ HỮU CHỦ

Chúng tôi những người ký tên dưới đây gồm:

Họ, tên: ………………… CMND số: ……………

Địa chỉ: ………………

Quan hệ với người đại diện: ………

Họ, tên: ………CMND số: …………

Địa chỉ: ……………

Quan hệ với người đại diện: ……………………

Họ, tên: ………. CMND số: …………

Địa chỉ: …………………

Quan hệ với người đại diện: ………………

Họ, tên: ………CMND số: ………

Địa chỉ: ………………………

Quan hệ với người đại diện: ………………….

là đồng chủ sở hữu của tài sản bảo đảm được liệt kê tại Điều 2 của Hợp đồng này, nay chúng tôi đồng ý cho ……… dùng toàn bộ tài sản nói trên, trong đó có phần thuộc sở hữu của chúng tôi, thế chấp, cầm cố tại Ngân hàng ………

để đảm bảo nghĩa vụ của bên bảo đảm theo Hợp đồng này. Việc làm của chúng tôi là hoàn toàn tự nguyện và chúng tôi cam kết thực hiện các điều khoản quy định trong Hợp đồng này.

(Họ, tên, ký)                              (Họ, tên, ký)                                     (Họ, tên, ký)

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

(Áp dụng đối với tổ chức)

Nội dung thẩm tra của Sở địa chính

 • Về giấy tờ sử dụng đất
 • Về hiện trạng thửa đất.
 • Về điều kiện thế chấp

Xác nhận được thuế chấp.                                     Ngày ……  tháng……… năm …

GIÁM ĐỐC SỞ ĐỊA CHÍNH

(Ký tên, đóng dấu)

XÁC NHẬN XÓA THẾ CHẤP

Xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ

Ngày ….. tháng ………. năm

BIÊN NHẬN THẾ CHẤP

 

(Ký và ghi rõ họ tên, dấu)

Xác nhận xóa đăng ký thế chấp của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn (áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân).

Ngày ….. tháng ……….năm

(Ký, ghi rõ họ tên, dấu)

Xác nhận xóa đăng ký thế chấp của Sở Địa chính (áp dụng đối với tổ chức)

Ngày …. Tháng …. năm ….

GIÁM ĐỐC SỞ ĐỊA CHÍNH

(Ký, ghi rõ họ tên, dấu)


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com